Feladat: Pontversenyen kívüli P.354 Korcsoport: 18- Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Csikós Zsolt ,  Drávucz Katalin ,  Fritz Péter ,  Hajós Zsuzsanna ,  Holbok István ,  Jenei Attila ,  Lenkó Csaba ,  Megyesi Gábor ,  Nádor Péter ,  Nagy 548 Róbert ,  Németh Attila ,  Takács Gábor ,  Tranta Beáta ,  Weisz Ferenc ,  Wolfgang Moldenhauer 
Füzet: 1982/november, 147 - 150. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Számsorozatok, Teljes indukció módszere, Pontversenyen kívüli probléma, Rekurzív sorozatok
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1981/november: Pontversenyen kívüli P.354

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

a0=a1=1,(1)
an+1=2an+an-1(n=1,2,...).(2)

I. megoldás. Számitsuk ki az a0,a1,... sorozat első pár tagját:
a0=a1=1,a2=3,a3=7,a4=17,a5=41,a6=99,a7=239,  és  a8=577.

Ha a 2(a2n2-1) kifejezés értékét is kiszámítjuk n=1,2,3,4-re, akkor azt kapjuk, hogy
2(a22-1)=16=42=(1+3)22(a42-1)=576=242=(7+17)22(a62-1)=19600=1402=(41+99)22(a82-1)=665856=8162=(239+577)2.

Valószínűnek látszik tehát, hogy általában igaz a
2(a2n2-1)=(a2n+a2n-1)2(3)
összefüggés. Ezt fogjuk most teljes indukcióval belátni. Láttuk, hogy n=1,2-re (3) teljesül. Tegyük most fel, hogy k2 és 2n=2k-2-re igaz a fenti összefüggés, azaz
2(a2k-22-1)=(a2k-2+a2k-3)2.(4)
Ebből akarjuk bebizonyítani, hogy
2(a2k2-1)=(a2k+a2k-1)2(5)
is fennáll.
Vonjuk ki (5) bal oldalából (4) bal oldalát: A különbség 2(a2k2-a2k-22)=2(a2k-a2k-2)(a2k+a2k-2). Az első zárójelben (2) szerint 2a2k-1 áll, tehát (5) és (4) bal oldalának különbsége 4a2k-1(a2k+a2k-2). Másrészt a jobb oldalak különbsége
(a2k+a2k-1+a2k-2+a2k-3)(a2k+a2k-1-a2k-2-a2k-3).
Az első tényezőnél a2k-ra, majd a2k-2-re alkalmazva a (2) összefüggést, azt kapjuk, hogy
a2k+a2k-1+a2k-2+a2k-3=3a2k-1+2a2k-2+a2k-3=4a2k-1.

A második tényezőben a2k-1-a2k-2-a2k-3=a2k-2 [most a2k-2-re alkalmaztuk (2)-t]. A két jobb oldal különbsége tehát 4a2k-1(a2k+a2k-2).
Látjuk tehát, hogy (5) és (4) bal oldalának különbsége megegyezik a két jobb oldal különbségével. Minthogy (4) az indukciós feltevés szerint igaz, ebből következik, hogy (5) is igaz. Ezzel az indukciós lépést, s egyszersmind (3)-at is bebizonyítottuk. Minthogy pedig a2k+a2k-1 minden k-ra természetes szám, ezzel azt is beláttuk, hogy 2(a2k2-1) minden természetes számra teljes négyzet.
 

II. megoldás. (3) felírható úgy is, hogy
2a2n2-(a2n+a2n-1)2=2.(3')
Be fogjuk látni, hogy ha a0, a1 tetszőleges számok és n1-re an+1-et a (2) egyenlet definiálja, akkor minden n2-re
2a2n2-(a2n+a2n-1)2=2a2n-22-(a2n-2+a2n-3)2.(6)
Ebből már következik, hogy 2a2n2-(a2n+a2n-1)2 értéke független n-től és megegyezik 2a22-(a2+a1)2 értékével. A feladat esetében ez az érték éppen 2, mert a1=1, a2=3. Ha tehát belátjuk, hogy minden an sorozatra, amelyre (2) teljesül, (6) is teljesül, ebből (3') és a feladat állítása már következik.
Jelöljük u-val a2n-2-t és v-vel a2n-2+a2n-3-at. Próbáljuk meg a2n-t és (a2n+a2n-1)-et kifejezni u-val és v-vel! Ehhez a (2) egyenletet használjuk:
a2n=2a2n-1+a2n-2=2(2a2n-2+a2n-3)+a2n-2=3u+2v
a2n+a2n-1=3a2n-1+a2n-2=3(2a2n-2+a2n-3)+a2n-2=4u+3v.
(6) tehát azt állítja, hogy
2(3u+2v)2-(4u+3v)2=2u2-v2,
ami minden u, v számpárra fennáll. Beláttuk tehát, hogy a (2) egyenletből (6) minden n2-re következik, ami bizonyítandó volt.
 

III. megoldás. Próbáljuk meg an-t cλn+dμn alakban felírni, ahol c, d, λ, μ alkalmas konstansok. an-re teljesül a (2) egyenlet, ami azt jelenti, hogy minden n-re teljesülnie kell a
cλn+dμn=2cλn-1+2dμn-1+cλn-2+dμn-2
egyenlőségnek. Átalakítások után azt kapjuk, hogy minden n-re
cλn-2(λ2-2λ-1)+dμn-2(μ2-2μ-1)=0.
Ha most μ-t és λ-t az x2-2x-1=0 másodfokú egyenlet két gyökének, (1+2)-nek, ill. (1-2)-nek választjuk, ez mindig teljesülni fog. Ha tehát an=c(1+2)n+d(1-2)n, akkor a (2) egyenlet minden n-re teljesül.
Szükségünk van még arra is, hogy a0=1 és a1=1 legyen, azaz
c(1+2)0+d(1-2)0=c+d=1  és  c(1+2)+d(1-2)=1
is teljesüljön. A két egyenletet c-re, d-re megoldva azt kapjuk, hogy c=d=1/2.
Következésképp az
a'n=12((1+2)n+(1-2)n)n=0,1,2,...
képlettel definiált sorozatra teljesül, hogy
a0'=a1'=1  és  an+1'=2an'+an-1'n=1,2,....

Teljes indukcióval azonnal látható, hogy az an' sorozat megegyezik a feladatban definiált an sorozattal. Azt kaptuk tehát, hogy
an=12((1+2)n+(1-2)n).(7)
(Megjegyzendő, hogy a jobb oldalon ‐ bár ez az első pillanatban nem látszik ‐ egész szám áll.)
A feladat állítása mármost az, hogy 2(a2n2-1) teljes négyzet. (7) szerint

2(a2n2-1)=2[14((1+2)2n+(1-2)2n)2-1]==12[(1+2)4n+(1-2)4n]+22(1+2)2n(1-2)2n4-2==12[(1+2)4n+(1-2)4n]-1=((1+2)2n-(1-2)2n2)2.

Azt kell tehát belátnunk, hogy a nagy zárójelben egész szám áll. A binomiális tétel szerint
(1+2)2n=1+(2n1)2+(2n2)22+(2n3)23+...+(2n2k)22k+(2n2k+1)22k+1+...+22n
(1-2)2n=1-(2n1)2+(2n2)22-(2n3)23+...+(2n2k)22k-(2n2k+1)22k+1+...+22n.
Ha a fenti két kifejezést kivonjuk egymásból, azok a tagok, ahol 2 páros kitevővel szerepel, kiesnek, azaz
(1+2)2n-(1-2)2n=22[(2n1)+(2n3)22+...+(2n2k+1)22k+...+(2n2n-1)22n-2].
Itt a nagy zárójelben 2 mindig páros kitevővel szerepel, vagyis csupa egész számot kell összeadni. Következésképp [(1+2)2n-(1-2)2n]/2 egész szám, amint bizonyítani akartuk.
 

Megjegyzések. 1. Mindhárom megoldás gondolatmenetével bebizonyítható az is, hogy 2(a2n+12+1) szintén teljes négyzet. Az első két megoldás gondolatmenete alapján
2(a2n+12+1)=(a2n+1+a2n)2.

2. A II. megoldás valójában azt adja, hogy a feladat sorozatára
2an2-(an+an-1)2=(-1)n2.
an2-tel osztva és a bal oldalt tényezőkre bontva kapjuk, hogy
(2-an+an-1an)(2+an+an-1an)=2(-1)nan2;
Nyilvánvaló, hogy an+an-1an>1>2-2, ezt a második zárójelbe beírva átosztás után adódik, hogy
|2-an+an-1an|<1an2.
Az an nevezőjű (an+an-1)/an tört tehát 1/an2-nél közelebb van 2-höz: Ez jó közelítésnek számít, hiszen ha q egész, akkor a qq, q+1q, ... , 2qq alakú törtek közül 2-höz legközelebbiről általában csak annyit mondhatunk, hogy legföljebb12q távolságra van 2-től. Minthogy an nagyon gyorsan nő és tart a végtelenbe, nagy n-ekre a fenti becslés a "legjobb'' an nevezőjű törtről, azaz (an+an-1)/an-ről lényegesen erősebbet állít. Másrészt könnyen bebizonyítható, hogy a "legjobb'' q nevezőjű tört (q egész) is mindig legalább 13q2 távolságra van 2-től.