Feladat: 2009. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 3. feladata Korcsoport: 18- Nehézségi fok: nehéz
Füzet: 2009/október, 432 - 435. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Nemzetközi Fizika Diákolimpia, Csillagok jellemzői, Csillagfejlődés
Hivatkozás(ok):Feladatok megoldásai: 2009/november: 2009. évi Nemzetközi Fizika Diákolimpia 3. feladata

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

3. feladat. Miért olyan nagyok a csillagok?

 
A csillagok forró gázgömbök, melyek ragyogását a belsejükben lezajló magfúzió adja. Leggyakoribb esetben e folyamat során hidrogénből hélium keletkezik. Ebben a problémában klasszikus mechanikai, illetve kvantummechanikai fogalmak, valamint elektrosztatikai, termodinamikai összefüggések segítségével keressük a választ arra a kérdésre, hogy a gázgömbnek miért csak egy bizonyos mérete fölött indul be a fúziós reakció. Sőt, a hidrogén fúziójához szükséges kritikus tömeg és sugár értékét is meghatározzuk. (A Napról, mint csillagról látható kép a hátsó belső borítón jobbra középen.)
Fontos fizikai állandók:
gravitációs állandó: G=6,710-11m3kg-1s2;
Boltzmann-állandó: k=1,410-23J K-1;
Planck-állandó: h=6,610-34m2kg s-1;
proton tömege: mp=1,710-27 kg;
elektron tömege: me=9,110-31 kg;
elemi töltés: q=1,610-19 C;
vákuum permittivitás: ε0=8,910-12C2N-1m-2;
Nap sugara: RN=7,0108 m;
Nap tömege: MN=2,01030 kg.
 
1. Csillagok központi hőmérsékletének klasszikus becslése
Tegyük föl, hogy a csillagot formáló gáz tiszta ionizált hidrogén, azaz elektronok és protonok azonos arányú keveréke, mely ideális gázként viselkedik. A klasszikus fizika törvényei szerint két proton fúziójához az szükséges, hogy 10-15 méternél közelebb kerüljenek egymáshoz, mivel csak ilyen kis távolság esetén válik a rövidtávú magerő meghatározóvá. Azonban ahhoz, hogy ilyen közel kerüljenek egymáshoz, le kell győzniük a Coulomb-taszítást. Tegyük fel, hogy két klasszikus, pontszerű részecskének tekintett proton vrms nagyságú, egymással ellentétes irányú sebességgel halad egymás felé egy egyenes mentén, és frontálisan ütközik. Itt vrms a termodinamikai átlagsebesség (sebességnégyzet átlagának a gyöke; az index az angol root-mean-square kifejezésre utal).
1.a. Határozd meg azt a kritikus Tc hőmérsékletet, amely esetén két ütköző proton közti minimális dc távolság éppen 10-15 m! A keresett értéket, és ebben a feladatban minden további számszerű eredményt két értékes jegyre adj meg!
 
2. Annak igazolása, hogy az előző hőmérséklet-becslés hibás
Ahhoz, hogy ellenőrizzük előző becslésünk megbízhatóságát, még egy független módszerre van szükségünk a csillagok központi hőmérsékletének meghatározására. Egy valódi csillag felépítése meglehetősen bonyolult, de néhány egyszerűsítő feltevés használatával a lényeget könnyen megérthetjük. A csillagok egyensúlyban vannak, ami azt jelenti, hogy se nem tágulnak, se nem húzódnak össze, mert a befelé mutató gravitációs erő egyensúlyt tart a kifelé mutató nyomással (6. ábra). Egy, a középponttól r távolságban levő gázréteg hidrosztatikai egyensúlyát a
ΔPΔr=-GMrϱrr2
egyenlet fejezi ki, ahol P a gáz nyomása, G a gravitációs állandó, Mr a csillag r sugarú gömbön belül eső részének tömege, ϱr pedig a gázréteg sűrűsége.
 
 

6. ábra. A csillagok hidrosztatikai egyensúlyban vannak, a nyomás-változással a gravitáció tart egyensúlyt
 

A csillag központi hőmérsékletére nagyságrendi becslést kaphatunk, ha a paramétereknek a középpontban és a csillag felszínén felvett értékét használjuk, tehát a következő közelítésekkel élünk:
ΔPP0-Pc,
ahol Pc a központi, P0 pedig a felületi nyomás. Mivel PcP0, feltehetjük, hogy
ΔP-Pc.
Ugyanezzel a közelítéssel élve, a ,,rétegvastagságra'' az adódik, hogy
ΔrR,
ahol R a csillag (teljes) sugara, valamint
MrMR=M,
ahol M a csillag teljes tömege.
A sűrűség közelíthető a középpontban felvett értékével,
ϱrϱc.
Feltehetjük továbbá, hogy a nyomás az ideális gáztörvényből számolható.
2.a. Határozd meg a csillag középpontjában a Tc hőmérsékletet kizárólag a csillag sugarának, tömegének, valamint fizikai állandóknak a segítségével!
A fenti modell teszteléséhez vizsgáljuk meg a kapott eredmény egy egyszerű következményét:
2.b. A 2.a. pontban kapott egyenlőség alapján add meg a vizsgált csillagokra az M/R arány becsült értékét kizárólag fizikai állandók és Tc függvényében!
2.c. A Tc hőmérsékletnek az 1.a. pontban meghatározott értéke alapján határozd meg számszerűen a csillagok M/R arányának jósolt értékét!
2.d. Most számold ki a Nap esetén az MNap/RNap arányt, és ellenőrizd, hogy ez az érték sokkal kisebb, mint a 2.c. pontban meghatározott érték!
 
3. Csillagok központi hőmérsékletének kvantummechanikai becslése
A 2.d. pontban talált nagy eltérés azt sejteti, hogy Tc-nek az 1.a. pontban adott becslése nem helyes. Az ellentmondás kvantummechanikai effektusok figyelembevételével oldható fel. Eszerint a protonok hullámként viselkednek, és egyetlen proton a λp de Broglie-hullámhosszával azonos nagyságrendű területen ,,van szétkenve''. Ez azt jelenti, hogy ha a protonok között elért dc minimális távolság a λp hullámhossz közelébe esik, akkor a két részecske kvantummechanikai értelemben ,,átfedésbe kerül'', és így képesek a fúzióra.
3.a. Feltéve, hogy a vrms sebességgel haladó protonok esetén a fúzió feltétele dc=λp21/2, határozd meg Tc értékét csupán fizikai állandók segítségével!
3.b. Határozd meg a Tc hőmérsékletre a 3.a. pontban kapott kifejezés numerikus értékét!
3.c. A 3.b. pontban kapott érték valamint a 2.b. pontban levezetett kifejezés segítségével határozd meg az M/R arány becsült numerikus értékét csillagokra! Ellenőrizd, hogy ez az érték közel esik-e a megfigyelésekből származó MNap/RNap arányhoz!
Valóban, az úgynevezett fősorozatba eső csillagok (melyekben hidrogén fúziója zajlik, ,,normális'' csillagok) nagyon tág tömeghatárok között megfelelnek a fenti becslésnek.
 
4. Csillagok tömeg/sugár aránya
Az előző feladatban tapasztalt egyezés azt sejteti, hogy a Nap középponti hőmérsékletének becslésére a kvantummechanikai gondolatmenet helyes.
4.a. Az előző eredményt felhasználva mutasd meg, hogy minden olyan csillag esetén, melyben hidrogén-fúzió zajlik, az M tömeg és R sugár aránya állandó, mely kizárólag univerzális fizikai konstansoktól függ! Határozd is meg ezt az M/R arányt ezekre a csillagokra!
 
5. A legkisebb csillagok tömege és sugara
A 4.a. pontban kapott eredményből arra következtethetnénk, hogy bármely tömeggel létezhetnek hidrogén-fúziós ciklusban levő csillagok, feltéve, hogy az összefüggés feltétele teljesül. Ez a következtetés azonban helytelen.
A hidrogén-fúziós ciklusban levő csillagokban található gáz ideális gázként viselkedik. Ez azt jelenti, hogy az elektronok közti de tipikus távolság átlagos értéke nagyobb, mint az elektronok λe de Broglie-hullámhossza. Ellenkező esetben ugyanis az elektronok egy úgynevezett degenerált állapotban lennének, és a csillag másképp viselkedne. Felhívjuk a figyelmet arra a tényre, hogy a vizsgált csillag-típusban levő protonokat és elektronokat másként kezeljük. Protonok esetén a de Broglie-hullámok átfedése szükséges ahhoz, hogy a fúzió létrejöhessen, míg elektronok esetén a de Broglie hullámok nem fedhetnek át, mert különben az elektronokat nem kezelhetnénk ideális gázként.
A valóságban a csillagok belsejében levő gáz sűrűsége a középpont felé haladva nő. Ennek ellenére ebben a nagyságrendi becslésben tegyük föl, hogy a vizsgált csillag sűrűsége állandó. Ezen kívül felhasználhatjuk, hogy mpme.
5.a. Határozd meg az ne átlagos elektronszám-sűrűséget a csillag belsejében!
5.b. Határozd meg az elektronok közti de tipikus távolságot a csillag belsejében!
5.c. A deλe21/2 feltétel használatával határozd meg egyenlettel a legkisebb olyan csillag sugarát, mely hidrogén-fúziós ciklusban lehet! (Ezek az ún. normál csillagok.) Tekintsd úgy, hogy a csillag középpontjában mért hőmérséklet a csillagban bárhol mérhető hőmérséklet tipikus értéke.
5.d. Határozd meg a lehető legkisebb normál csillag sugarának számértékét méterben is és a Nap sugarának (rádiuszának) egységében is!
5.e. Határozd meg a lehető legkisebb normál csillag tömegének számértékét kilogrammban is, és Naptömeg-egységben is!
 
6. Hélium-fúzió öregebb csillagokban
Ahogy a csillagok öregednek, majdnem az összes magjukban lévő hidrogént héliummá (He) alakították, így a további fénykibocsátás érdekében arra kényszerülnek, hogy elkezdjék a hélium fuzionálását nehezebb elemekké. A hélium mag két protonból és két neutronból áll, így a töltése kétszerese, a tömege kb. négyszerese a protonénak. Láttuk korábban, hogy a proton fúziójának feltétele dc=λp21/2.
6.a. Add meg a megfelelő feltételt a hélium magokra vonatkozóan, és határozd meg a hélium magok vrms(He) négyzetes átlagsebességét, valamint a hélium fúzióhoz szükséges T(He) hőmérsékletet!