Cím: Gyakorló feladatsor emelt szintű fizika érettségire
Szerző(k):  Varga Balázs 
Füzet: 2017/március, 169 - 173. oldal  PDF file
Hivatkozás(ok):2017/április: Megoldásvázlatok a 2017/3. szám emelt szintű fizika gyakorló feladatsorához

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

 
Tesztfeladatok1

 
1. Egy ideális gázt adiabatikusan összenyomunk. Az alábbi kijelentések közül válasszuk ki a hamisat!
A) A folyamatban a gáz belső energiája ΔE=cVmΔT értékkel növekszik.
B) A gáz hőmérséklete nem változik, mivel a környezetétől nem vehet fel hőt.
C) A gázon munkát végez a környezete.
D) A gáz nyomása nő, térfogata csökken.
 
2. Melyik a következő mondat helyes befejezése? A Nap körül keringő égitestek ...
A) ... mozgási energiája állandó.
B) ... potenciális energiája állandó.
C) ... lendülete állandó.
D) ... perdülete állandó.
 
3. Az ábra egy síkkondenzátor szélénél mutatja elektromos tere ekvipotenciális felületeinek síkmetszetét. Két szomszédos vonallal rajzolt ekvipotenciális felület között 10 V a feszültség. Egy 310-15 C töltésű, pontszerű test mozog az ABC útvonalon. Mennyi munkát végez a mező az AB, illetve az AC szakaszon?

 
 

A) WAB=0 és WAC=910-14 J;
B) WAB=0 és WAC=-910-14 J;
C) WAB=610-13J és WAC=2110-13 J;
D) WAB=-610-14J és WAC=-2110-14 J.
 
4. A mágneses indukció SI-mértékegysége a tesla. SI alapegységekkel kifejezve melyik a helyes?
A) kgs2;  B) V sm2;  C) NA m;  D) Wbm2.
 
5. Egyik végén jól csapágyazott tengelyen felfüggesztett, hosszúságú, homogén rudat vízszintes helyzetéből elengedjük. A függőleges helyzetén való áthaladáskor mekkora a rúd alsó végének sebessége?
A) 3g;  B) 2g;  C) 32g;  D) g.
 
6. Egy ideális gázzal végzett folyamatról a következőket tudjuk: A kezdeti állapotát V0, T0 és 3p0 értékek határozták meg. A nyomás a térfogat függvényében egyenletesen változott. Miután nyomása a harmadára csökkent, hőmérséklete másfélszeresére nőtt. Melyik állítás hamis az alábbiak közül?
A) A gáz térfogata 3,5V0 értékkel nőtt.
B) A térfogat biztosan folyamatosan nőtt.
C) A hőmérséklet biztosan folyamatosan nőtt.
 
7. Egy olajfolton színes mintázatot láthatunk. Az alább felsorolt eszközök egyikének színbontását hasonló optikai jelenség magyarázza, mint az olajfoltét. Melyikét?
A) optikai rács;
B) optikai lencse;
C) prizma.
 
8. Melyik kijelentés igaz az egyenletes körmozgást végző test lendületéről 60-os szög megtétele alatt?
A) nő;  B) csökken;  C) változik;  D) állandó.
 
9. Az xy síkon mozgó, 0,6 kg tömegű test sebességének x, illetve y komponensét ábrázoltuk a két grafikonon.

 
 

Mennyi munkát végzett a testre ható eredő erő t=0 s-tól t=2 s-ig terjedő időintervallumban?
A) -27 mJ;  B) -48 mJ;  C) 27 mJ;  D) 48 mJ.
 
10. Válasszuk ki az alábbi kijelentések közül a hamisat!
A) Alfa-bomlás során az atommag rendszáma kettővel, tömegszáma néggyel csökken.
B) Negatív bétabomlás során egy neutronbomlás következtében egy elektron távozik az atommagból.
C) Pozitív béta-bomlás során az atommag rendszáma is és a tömegszáma is eggyel nő.
D) Gamma-sugárzás során nem változik az atommag tömegszáma és rendszáma, csak valamelyik nukleonja alacsonyabb energiájú állapotba jut.
 
11. Jól csapágyazott, m tömegű állócsigán átvetünk egy súlytalan kötelet. Lelógó végeire 2m, illetve 3m tömegű kis testet erősítünk, majd elengedjük. A kötél a csigán nem csúszik meg. Mekkora gyorsulással mozog a nagyobbik tömeg?
A) 29g;  B) 210g;  C) 211g;  D) 212g.
 
12. Az elektromágneses hullámokat frekvenciájuk szerint növekvő sorrendbe szeretnénk rakni. Válasszuk ki a helyes sorrendet!
A) Középhullámú rádióhullám, mikrohullám, infravörös fény, röntgensugárzás;
B) infravörös fény, mikrohullám, középhullámú rádióhullám, röntgensugárzás;
C) röntgensugárzás, infravörös fény, mikrohullám, középhullámú rádióhullám;
D) röntgensugárzás, középhullámú rádióhullám, mikrohullám, infravörös fény.
 
13. Mennyi az 1,2 GeV mozgási energiájú neutron sebessége fénysebesség-egységekben mérve?
A) 0,3;  B) 0,6;  C) 0,9;  D) 1,2.
 
14. Az alábbi fizikusok közül ki nem mért az ábrán láthatóhoz hasonló elrendezésű berendezéssel?

 
 

A) Cavendish;  B) Coulomb;  C) Newton.
 
15. Egy 100Ω-os ellenállású feszültségmérőt és egy 1Ω-os áramerősség-mérőt sorba kötünk 10 V-os feszültségforrásra. Hogyan változik az egyes műszerek által mutatott érték, ha az ampermérő ellenállását a háromszorosára növeljük? A voltmérő V, az ampermérő mA pontossággal mér.
A) Az ampermérő többet, a voltmérő ugyanannyit mutat.
B) Az ampermérő kevesebbet, a voltmérő többet mutat.
C) Az ampermérő kevesebbet, a voltmérő ugyanannyit mutat.
D) Az ampermérő is és a voltmérő is kevesebbet mutat.
 
Számolásos feladatok

 
1. Ismeretlen tekercset teljesítménymérőn keresztül rákapcsolunk egy iskolai tápegységre. Amikor 24 V egyenfeszültségre állítjuk a tápegységet, a műszer 2 W teljesítményt jelez, amikor pedig 24 V, 50 Hz váltakozó feszültségre kapcsoljuk a tekercset, akkor a műszer 0,72 W hatásos (wattos) teljesítményt jelez. A mért adatok segítségével határozzuk meg a tekercs önindukciós együtthatóját és az ohmos ellenállását!
 
2. Egy homorú üveglencse fókusztávolságát szeretnénk megmérni a következő eljárással. A lencse közepére optikai tengelyével párhuzamos, kör keresztmetszetű fénynyalábot bocsátunk. A lencse mögött elhelyezünk egy ernyőt, és megmérjük a keletkező fényfolt méretét két különböző ernyőtávolság esetén. A mérés során azt tapasztaljuk, hogy a lencse mögött 5 cm-re elhelyezett ernyőn 19,65 cm2 területű fényfolt keletkezik. Innen 5 cm-rel távolítva a lencsétől az ernyőt, a fényfolt területe 44%-kal megnő.
a) Határozzuk meg a lencsénk fókusztávolságát és a dioptriáját!
b) Mennyi a lencse anyagának törésmutatója, ha egyik lapja sík, másik oldalának görbületi sugara 8 cm?
c) Mekkora átmérőjű fénynyalábot használtunk a kísérletben?
 
3. a) Higanyban úszó vasnak hányszor nagyobb része lóg ki a higanyból, mint a vízben úszó jégnek a vízből?
b) Mekkora munkával tudunk egy úszó, 2 kg-os, tömör vaskockát kiemelni a higanyból? (A higanyos tál mérete elég nagy ahhoz, hogy a higanyszint változása elhanyagolható legyen.)
c) Mekkora az áramfelvétele annak a villanymotornak, amely a kockát 3 s alatt emeli ki a higanyból? A motor hatásfoka 60%, és 5 V-ról működtetjük.
(A következő sűrűségadatokkal számolhatunk: higany 13,6 kg/dm3, vas 7800 kg/m3, víz 1 kg/dm3, jég 920 kg/m3.)
 
4. Az ábrán egy egy hóbortos feltaláló furcsa emelőberendezésének vázlatos rajza látható. A szerkezet egy 100 kg tömegű felvonót működtet két, egymástól 4 m távol lévő szint között.

 
 

A berendezés egy könnyen mozgó dugattyúval elzárt, héliummal töltött tartályból és egy hengerkerékből (közös tengelyre rögzített, különböző átmérőjű állócsigákból) áll. A hengerkerék d=30 cm átmérőjű csigájára tekert kötél a dugattyúhoz, a D=1,5 m átmérőjű csigájára tekert kötél a felvonóhoz van erősítve. A felvonó emelését úgy oldják meg, hogy jéggel hűtik a tartályban lévő gázt. A dugattyú kezdetben h=10 m-re van a tartály végétől, keresztmetszete A=0,5m2.
a) Hány C-ra kell lehűteni a tartályban lévő gázt, hogy az üres liftet felvigye a felső szintre? A hűtés előtt a gáz hőmérséklete 27 C. A lift lassan, állandó sebességgel emelkedik.
b) Mennyi a tartályban lévő hélium tömege? (A külső légnyomás 100 kPa.)
c) Legalább mennyi 0C-os jég szükséges a hűtéshez?
1A válaszok közül minden esetben pontosan egy a helyes.