Feladat: 4969. fizika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Elek Péter ,  Marozsák Tóbiás ,  Olosz Adél ,  Tófalusi Ádám 
Füzet: 2018/március, 181 - 186. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Feladat, Áramvezetőre ható erő
Hivatkozás(ok):Feladatok: 2017/október: 4969. fizika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

A két tekercs között ható erő vonzó hatású, ha a két áram (I1 és I2) körüljárási iránya megegyezik, ellenkező esetben pedig ugyanakkora nagyságú, de taszító. A továbbiakban három különböző megoldást mutatunk a feladatra.

 
I. megoldás. Az elrendezés forgásszimmetriája miatt a két tekercs között ható eredő erő a szimmetriatengellyel párhuzamos, így elegendő csak az ilyen irányú erőket összegeznünk.
A nagy tekercs által a kis tekercs helyén létrehozott mágneses térnek tengelyirányú B komponense, illetve radiálisan kifelé mutató B komponense van (1. ábra). Vegyük észre, hogy a ΔF=IΔ×B képlet szerint tengelyirányú erőt csak B okoz, azaz feladatunk ennek a komponensnek a meghatározása.


 

1. ábra
 

Ismeretes, de a Biot‐Savart-törvény segítségével könnyen le is vezethető (ettől itt most eltekintünk), hogy a nagy tekercs által a tengely mentén, a tekercs középpontjától h távolságban keltett mágneses indukció nagysága
B(h)=μ02I1N1R2(h2+R2)-3/2.

Vegyünk fel egy igen kicsiny Δh magasságú, r sugarú hengerfelületet (koaxiálisan) a kis tekercs köré (2. ábra). Tekintettel arra, hogy rR és Δhh, a mágneses indukció nagysága a henger alap- és fedőlapján, illetve az oldalpalást mentén állandónak vehető. A henger felső lapján a mágneses indukció nagysága egy kicsiny ΔB-vel különbözik az alaplap menti indukciótól:
B(h+Δh)=B(h)+ΔB,
emiatt a körlapokon be- és kilépő mágneses fluxus nem egyezik meg. A teljes (zárt) hengerfelületen kilépő összes mágneses fluxus viszont (a mágneses tér forrásmentessége miatt) nulla:
B(h+Δh)r2π-B(h)r2π+2rπΔhB=0,
ahonnan megkapható a számunkra érdekes (sugárirányú) komponens:
B=-r2ΔBΔh34μ0I1N1R2rh(h2+R2)-5/2. 

2. ábra
 

 
Megjegyzés. Az utolsó lépés jogosságát a kicsiny mennyiségek hányadosának differenciálhányadossal történő közelítésével láthatjuk be:
ΔBΔhB'(h),
de a Newton-féle (1+ε)n1+nε (ha ε1) közelítő képlet is eredményre vezet:
[(h+Δh)2+R2]-32(h2+2hΔh+R2)-3/2(h2+R2)-32(1+2hΔhh2+R2)-3/2(h2+R2)-32(1-322hΔhh2+R2)=(h2+R2)-3/2-3hΔh(h2+R2)-5/2.
 

A kis tekercsre ható eredő erő (kihasználva, hogy a tekercs minden pontjában Δ merőleges B-re):
F=ΔF=I2N2BΔ=32μ0I1I2N1N2R2r2h(h2+R2)-5/2π.

 
II. megoldás. Mivel a két tekercs egyforma nagyságú erőt fejt ki egymásra, a feladat megoldáshoz számolhatjuk a kis tekercs által a nagy tekercsre kifejtett erőt is.
Minthogy rR, a kis tekercs mágneses tere közelíthető egy
m=I2N2r2π
nyomatékú mágneses dipólus terével.
Bontsuk fel az m vektort két komponensre a 3. ábrán látható módon. Az egyes komponensek által létrehozott mágneses indukcióvektorok nagyságát (B1, illetve B2) és irányát könnyen meghatározhatjuk a dipólustól L=h2+R2 távol lévő P pontban, hiszen ezek a Gauss-féle főhelyzeteknek felelnek meg. B1 nagysága az I. Gauss-féle főhelyzetre (a dipól tengelyére eső pontokra) vonatkozó ismert képlet (lásd az I. megoldást) alapján:

B1=μ0m12π1L3=μ1mcosφ2π(h2+R2)-3/2.

B2 nagysága a II. Gauss-féle főhelyzetre (a dipól tengelyére merőleges síkban elhelyezkedő pontokra) vonatkozó képlet alapján:
B2=μ0m24π1L3=μ1msinφ4π(h2+R2)-3/2. 

3. ábra
 

 
Megjegyzés. A II. főhelyzetben a mágneses indukció B2 vektora ellentétes irányú az m2 dipólnyomatékkal, az I. főhelyzetben viszont B1 és m1 azonos irányú vektorok. B2 nagysága ‐ ugyanakkora L távolság és ugyanakkora dipólnyomaték esetén ‐ éppen fele B1-nek. Mindezt pl. a Biot‐Savart-törvény alkalmazásával láthatjuk be, ha azt a 4. ábrán látható kicsiny, áramjárta körvezető, vagyis az m2=ILΔφΔL nyomatékú mágneses dipól P pontbeli terének kiszámítására használjuk. A mágneses indukcióhoz csak a két kis körív árama ad járulékot, és az eredő tér nagysága:
B2=μ0I4π(LΔφL2-(L+ΔL)Δφ(L+ΔL)2)μ0IΔφ4π(1L-1(L+ΔL))μ0IΔφΔL4πL2=μ0m24π1L3.


  

4. ábra
 

A 3. ábra alapján a keresett radiális indukciókomponens nagysága
B=B1sinφ+B2cosφ=34μ0mπ(h2+R2)-3/2sinφcosφ==34μ0mπ(h2+R2)-3/2Rh2+R2rh2+R2=3μ04I2N2Rr2h(h2+R2)-5/2,
és végül a nagy tekercsre ható erő:
F=2RπI1N1B=32μ0I1I2N1N2R2r2h(h2+R2)-5/2π.

 
III. megoldás. A feladat energetikai megfontolásokkal is megoldható. Legyen a két tekercs önindukciós állandója rendre L1 és L2, a kölcsönös indukciós együtthatójuk pedig M. (A kölcsönös indukcióról és a mágneses tér energiájáról lásd még Gnädig Péter: A kölcsönös indukció c. cikket a KöMaL 2001. évi 2. számában, illetve Szász Krisztián: Két párhuzamosan kapcsolt ideális tekercs eredő induktivitása c. cikket a KöMaL 2011. évi 9. számában és a KöMaL honlapján. ‐ A Szerk.)
A két lapos tekercs kölcsönös indukciós együtthatóját könnyen meghatározhatjuk, ha a nagy tekercs által létrehozott mágneses indukcióvektort a kis tekercs által határolt körlapon állandónak tekintjük. (Ez a feltevés rR miatt jogos.) A kis tekercsen áthaladó mágneses fluxus:
Φ1,2=N2r2πB(h)=μ0π2I1N1N2R2r2(h2+R2)-3/2,
és így a kölcsönös indukciós együttható:
M(h)=Φ1,2I1=μ0π2N1N2R2r2(h2+R2)-3/2.
Látható, hogy a kölcsönös indukciós együttható függ a tekercsek távolságától, míg az önindukciós együtthatók nyilván függetlenek h-tól.
A rendszer mágneses terének energiáját az
E=12L1I12+12L2I22+MI1I2
kifejezés írja le. Ha a két tekercs közötti távolságot egy kicsiny Δh értékkel megnöveljük, miközben F nagyságú húzóerőt fejtünk ki, akkor W=FΔh>0 munkát végzünk. Eközben a rendszer mágneses terének energiája
ΔE=I1I2ΔM(h)
értékkel megváltozik. Első gondolatunk az lehet, hogy a munkatétel szerint
ΔE=W,vagyisF=ΔEΔh.
Ez azonban nem lehet igaz, hiszen h növelésekor E(h) csökken, így ΔE<0 nem egyezhet meg a W>0 munkával.
A hiba forrása a következő: miközben a tekercseket eltávolítjuk egymástól, a bennük folyó áramot csak külső feszültségforrások segítségével tarthatjuk állandó értéken, és ezen feszültségforrások által leadott energiát nem vettük figyelembe az energiamérleg felírásánál. Ha a munkatételt helyesen akarjuk alkalmazni, akkor vagy ki kell számítanunk a külső áramforrások energialeadását, vagy ‐ egy ,,trükk'' alkalmazásával ‐ energetikailag zárttá kell tennünk a rendszert. A továbbiakban a második módszert követjük.
A tekercseket, amelyekben kezdetben I1 és I2 áram folyt, oly mértékben lehűthetjük, hogy szupravezetőkké váljanak. Ekkor az áramok fenntartásához nincs szükség külső feszültségforrásra, tehát a tekercsek kivezetéseit akár rövidre is zárhatjuk. A tekercsek között ható erő nyilván csak az áramok nagyságától függ, attól nem, hogy milyen hőmérsékletűek (milyen vezetőképességűek) a vezetékek.
Távolítsuk el gondolatban a két lehűtött (szupravezetővé tett) tekercset egymástól egy kicsiny Δh távolsággal. A rendszer most energetikailag zárt, tehát az általunk végzett W=FΔh munka a mágneses energia ΔE megváltozásával lesz egyenlő. Mivel a szupravezető tekercsek mágneses fluxusa nem változhat meg (ellenkező esetben feszültség indukálódna, és az ,,végtelen nagy'' áramot indítana el bennük), a tekercsek eltávolítása közben nemcsak M, hanem I1 és I2 is változni fog. A tekercsek fluxusa, vagyis
Φ1=L1I1+MI2,illetveΦ2=L2I2+MI1
állandó marad, vagyis
L1ΔI1+I2ΔM+MΔI2=0,
továbbá
L2ΔI2+I1ΔM+MΔI1=0.
Ha a fenti egyenletek bal oldalának I1, illetve I2-szörösét kivonjuk a mágneses energia
ΔE=L1I1ΔI1+L2I2ΔI2+I1I1ΔM+M(I1ΔI2+I2ΔI1)
megváltozásából, azt kapjuk, hogy
ΔE=-I1I1ΔM>0.
(A helyes eredmény csak egy előjelben tér el a naiv, hibás gondolatmenet eredményétől.)
A kölcsönös indukciós együttható kicsiny megváltozását az I. megoldásban alkalmazott módon (differenciálszámítással, vagy a Newton-formula alkalmazásával) számíthatjuk ki:
ΔM=-3π2μ0N1N2R2r2h(h2+R2)-5/2Δh,
és így a keresett vonzóerő:
F=-I1I2ΔMΔh=+3π2μ0I1I2N1N2R2r2h(h2+R2)-5/2.

 

 Marozsák Tóbiás (Budapest, Óbudai Árpád Gimn., 12. évf.)