Feladat: 3281. fizika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Belkovits Katalin ,  Patay Gergely 
Füzet: 2000/május, 311 - 313. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Gördülés (Merev testek síkmozgása), Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1999/október: 3281. fizika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

 
I. megoldás A karika adott pontjának pályagörbéjét nyilván nem befolyásolja az, hogy a karika gyorsul-e vagy nem. Az egyszerűség kedvéért tételezzük fel, hogy a karika egyenletes v sebességgel gördül le a lejtőn.
Az A pont a pálya legmagasabb pontja, ezért itt kérdéses (éppen itt levő) tömegpontnak nem lehet függőlegesen felfele mutató sebesség-komponense. (Ha nem így lenne, akkor egy kicsivel később még magasabbra kerülne). Hasonló okokból lefelé mutató sem lehet a függőleges sebesség-összetevője. A karika kérdéses darabkájának sebesség tehát vízszintes kell legyen az A pontban.
A karika bármely pontjának sebessége a karika középpontjának v nagyságú, a vízszinteshez képest α szögben lefelé irányuló sebességéből, valamint a középpont körüli forgómozgás ugyancsak v nagyságú kerületi sebességéből tevődik össze. A két sebesség vektori összege akkor lesz vízszintes, ha a kerületi sebesség vektora a vízszintessel ugyancsak α szöget zár be (emelkedő irányban). Az eredő sebesség nagysága ezek szerint
vA=2vcosα.

A vizsgált pont gyorsulása a karikával együtt mozgó vonatkoztatási rendszerből nézve forgómozgás centripetális gyorsulása, tehát
a=v2r.
Ez a gyorsulásvektor a karika középpontja felé mutat, tehát a függőlegessel α szöget zár be.
A gyorsulás a lejtőhöz rögzített (álló) koordináta-rendszerből nézve ugyanakkora, mint az egyenletesen mozgó rendszerben. Az álló rendszerben a vizsgált pont gyorsulása két összetevőre bontható. A sebességre merőleges (tehát függőleges) komponens a pálya R görbületi sugarával így fejezhető ki:
af=vA2R.
Másrészt viszont ugyanez a mennyiség a gyorsulás nagyságának és irányának ismeretében
af=acosα=v2rcosα
módon is megadható. A kétféle kifejezés összevetéséből (vA korábban kiszámított értékének felhasználásával) a pálya görbületi sugarára
R=4rcosα
adódik.
 Patay Gergely (Debrecen, Tóth Á. Gimn., 12. o.t.)

 
Megjegyzés. A karika vizsgált pontja ciklois alakú görbén mozog. A karikának a lejtővel éppen érintkező O pontja nem mozog (sebessége nulla), tehát ezen a ponton halad át a karika pillanatnyi forgástengelye. Ennek ellenére nem mondhatjuk, hogy a pályagörbe görbületi sugara az A pontban az AO szakasz hosszával (tehát 2rcosα-val) egyenlő, hanem ‐ mint az a fenti megoldásból kiderült ‐ annak éppen a kétszerese. A meglepőnek tűnő eltérés onnan származik, hogy a karika és a lejtő érintkezési pontja nem rögzített pont, hanem a karika elfordulása közben maga is elmozdul.
Jól szemlélteti a pillanatnyi forgástengelyre hivatkozó (hibás) érvelés tarthatatlanságát a következő példa: Egy kerékpár valamelyik kerekének tengelye is mindig a keréknek a talajjal érintkező pontja körül fordul el, mégsem állíthatjuk, hogy a tengely által leírt pályagörbe (ami egyenes) a kerék sugarával egyenlő görbületi sugárral rendelkezne!

 
II. megoldás. A cikloisnak, mint egy egyenesen gördülő kör egy pontja által leírt görbének az A pontbeli érintője vízszintes. A karika ebben a helyzetben az O pont körül fordul el, az AO szakasz tehát függőleges kell legyen.
Rajzoljuk fel a karika kicsit korábbi helyzetét is, amikor a lejtővel még az O1 pontban érintkezett, és jelöljük az OO1 távolságot s-sel (sr). Ha a karikát elfordulás nélkül eltolnánk a lejtőn felfelé s távolsággal, akkor az A pont A1-be kerülne (AA1=s). Ebben a korábbi helyzetben a cikloist leíró pont (a tiszta gördülés feltétele miatt) nem A1-ben, hanem attól (a kör mentén ívesen mérve) s távolságban levő az A2 pontban helyezkedik el. A kicsiny íveket egyenes szakaszokkal közelítve megállapíthatjuk, hogy az AA1A2 egyenlőszárú, melynek s hosszú szárai α szöget zárnak be a vízszintes AA2 oldallal.
A cikloist leíró pont A2-beli sebessége merőleges az A2O1 egyenesre (hiszen O1 pillanatnyi sebessége nulla), az A-beli sebesség pedig AO-ra merőleges. Ha a ciklois az A pont kis környezetében jól közelíthető egy alkalmasan választott körrel (a simulókörrel), akkor annak C középpontja nem lehet máshol, mint az AO egyenes és az A2O1 egyenes metszéspontjában.
Húzzunk az O pontból egy vízszintes egyenest, és jelöljük ezen egyenes és az A2O1 egyenes metszéspontját O2-vel. A COO2 és a CAA2 háromszögek hasonlóságából
OCAC=OO2AA2
következik, ami OO2scosα, AA22scosα és AO=2rcosα felhasználásával meghatározza a keresett R=AC görbületi sugarat:
R-2rcosαR=scosα2scosα=12,azazR=4rcosα.

 Belkovits Katalin (Marosvásárhely, Bolyai Farkas Elm. Líceum, 11. o.t.)
 
  dolgozata alapján