Feladat: 768. matematika gyakorlat Korcsoport: 14-15 Nehézségi fok: átlagos
Megoldó(k):  Gerencsér László ,  Mészáros György ,  Pásztor György ,  Szabó Mihály 
Füzet: 1963/március, 137 - 139. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Merőleges affinitás, Inverzió, Körérintési szerkesztések, Ellipszis, mint kúpszelet, Gyakorlat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1962/április: 768. matematika gyakorlat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

I. megoldás. A keresett k kör O középpontja a CD szakaszon van, mert k az egyenlő sugarú AC=k1 és CB=k2 félköröket kívülről érinti, az egyenlő sugarú BD=k3 és AD=k4 köríveket pedig belülről, ezért O egyenlő távolságra van egyrészt az AC és CB átmérők A1, ill. B1 felezőpontjától, másrészt A-tól és B-től, márpedig az A1B1 és AB szakaszok felező merőlegese közös: a CD egyenes. Ez egyszersmind az ívnégyszög szimmetriatengelye, ezért O közelebbi meghatározásában elég azt biztosítani, hogy k a félkörök egyikét és k3, k4 egyikét érintse, ebből már következik, hogy mind a négy ívet érinti.

 
 
1. ábra
 

Érintse k a k1-et T1-ben, k4-et T4-ben, jelöljük sugarát r-rel és vegyük hosszegységnek az AA1 szakaszt (1. ábra). Ekkor OA1=OT1+T1A1=r+1, OB=BT4-OT4=4-r. OC-t az OA1C és OBC derékszögű háromszögekből kétféleképpen kifejezve egyismeretlenes egyenletet kapunk r-re:
OC2=(r+1)2-12=(4-r)2-22,
és ebből r=6/5.
Ezt a szakaszt többféleképpen is megszerkeszthetjük arányos osztással. Célszerű felhasználni, hogy az AB szakasz fel van osztva 4 egyenlő részre. Legyen ezért C és B1 tükörképe B-re C', ill. B'1, így AC'=6 és AB'1=5; mérjük rá az AA1-et és AB'1-et A-tól egy tetszés szerinti félegyenesre, legyen a végpont A''1, ill. B''1, végül messük az AB egyenest az A''1-n átmenő B''1C'-vel párhuzamos egyenessel F-ben. Ekkor AF=6/5=r. Másrészt BF=4-r=BO, tehát O-t a B körül BF sugárral írt körrel metszhetjük ki CD-ből.
k valóban érinti k4-et, mert BO+r=BF+FA=BA, a k4 sugara, továbbá k1-et is, mert
OA12=OC2+CA12=BO2-BC2+CA12=(14/5)2-4+1=121/25.
OA1=11/5 és ez egyenlő k és k1 sugarának összegével. ‐ Csak egy megfelelő kör szerkeszthető.
 
Pásztor György (Szeged, Petőfi-telepi I. sz. ált. isk. VII. o. t.)

 

II. megoldás. A körzsugorítás módszerére gondolva tekintsük azt a k-val koncentrikus k* kört, amely átmegy A1-en és B1-en (2. ábra). Ennek sugara r+AA1, így érinti az A körül AB+AA1  sugárral írt k' kört. Eszerint O-t úgy is kereshetjük, mint az A1 és B1-en átmenő és k'-t érintő kör középpontját. Legyen az érintési pont T, és k* és k' közös érintőjének A1B1-gye1 való metszéspontja G.
 
 
2. ábra
 

G-t az alábbiak szerint meghatározhatjuk. Tekintsünk egy olyan ks segédkört, mely átmegy A1, B1-en és metszi k'-t, egyik közös pontjuk H. Messe másodszor a GH egyenes k'-t L-ben, ks-t M-ben. Megmutatjuk, hogy L és M egybeesnek, és így azonosak k' és ks második közös pontjával, J-vel. Alkalmazzuk a körhöz külső ponton át húzott szelőre és érintőre ismert tételt először k*-ra és G-re
GT2=GA1GB1,
majd k'-re és G-re
GLGH=GT2,
végül ks-nek G-ből húzott két szelőjére, a G-ből húzott GN érintő közbeiktatásával
GA1GB1=GN2=GMGH.
Ezek alapján GLGH=GMGH, amiből GL=GM, és ez állításunkat igazolja.
Eszerint G-t a k' és ks metszéspontjait összekötő HJ egyenes metszi ki AB-ből, folytatólag T-t a GA átmérő fölötti Thalész-körrel metszhetjük ki k'-ből, O-t pedig az AT egyenessel CD-ből.
 
Gerencsér László (Budapest, II. Rákóczi F. g. II. o. t.)

 

III. megoldás. Alkalmazzuk az inverzió módszerét,1 A-val mint pólussal és AB2 hatvánnyal. Ekkor k1 inverz képe az a k'1 AB-re merőleges félegyenes, melynek kezdőpontja A-nak B-re való P tükörképe, és AB-nek ugyanazon a partján van, mint k1; k3 képe önmaga (k'3k3), k4-é pedig a CD szakasz D-n túli k'4 meghosszabbítása. A keresett k kör nem mehet át a póluson, ezért képe: k', kör lesz, és mivel érintkező alakzatok inverz képei is érintkeznek, k'-nek érintenie kell a k'1, k'4 párhuzamos félegyeneseket és k3-at.
 
 
3. ábra
 

Eszerint k' átmérője egyenlő a CP(=3AB/2) szakasszal, K középpontja a CP szakasz felező merőlegesén van, A-tól AK=AB+CP/2=7AB/4 távolságban.
k'-ből k-t esetünkben egyszerűen kaphatjuk, mert elég k-nak k3-mal való T3 érintkezési pontját megszerkeszteni, ez pedig azonos inverz képével, T'3-vel, k'3 és k' érintkezési pontjával. Innen látjuk, hogy T3-at az AK egyenes metszi ki k3-ból, s egyszersmind O-t is CD-ből. Eszerint ha csak az eredményre törekszünk, k' megrajzolását mellőzhetjük. (Egyébként az I. megoldásban szereplő T1, T4 érintkezési pontok inverz képei nyilván K-nak k'1-n, ill. k'4-n levő vetületében vannak, ahol k' ezeket a képeket érinti, tehát T1 és T4 az AT'1, ill. AT'4 egyenessel kimetszhető k1-ből, ill. k4-ből.
 
Szabó Mihály (Makó, József A. g. I. o. t.)

 
 
 
4. ábra
 

IV. megoldás. (Vázlat.) Ha csak azt követeljük, hogy k érintse k1-et (kívülről) és k4-et (belülről), akkor A1O+OB=A1A+r+BA-r=5AB/4, állandó. Ezért O csak azon az ellipszisen lehet, melynek fókuszai A1 és B, nagy tengelyének fele a=5AB/8, középpontja az A1B szakasz Q felezőpontja, lineáris excentricitása c=A1B/2=3AB/8, és így kis tengelyének fele b=a2-c2=AB/2. (Nem foglalkozunk azzal, hogy ezen ellipszisnek mely pontjai jönnek szóba O gyanánt.) Ez az ellipszis affin képe a Q középpont körül a sugárral irt körnek abban a merőleges affinitásban,2 melynek tengelye az AB egyenes és aránya b/a=4/5. Ez a ka kör megszerkeszthető.
Visszatérve feladatunkra, ezen ellipszisnek csak a CD félegyenesen levő pontját keressük, ez lesz O. Mivel pedig a CD egyenes a fenti affinitásban önmagának a képe (nem pontonként értve!), azért O-nak a körrendszerbeli megfelelője a ka-nak CD-vel való Oa metszéspontja, O-t pedig a CO=4COa/5 összefüggésből egyszerűen megszerkeszthetjük.
 
Mészáros György (Budapest, Piarista g. II. o. t.)


1Ismertetését lásd pl. Faragó László-Forgó Péterné: Geometriai szerkesztések, Tankönyvkiadó, Budapest, 1954. Középiskolai Szakköri Füzetek.

2Lásd pl. Lőrincz Pál: Ábrázoló geometria, Tankönyv a gimnáziumok IV. osztálya számára 3. kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest, 1959. 20. és 40. o.