Feladat: F.2004 Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: -
Megoldó(k):  Bodó Z. ,  Brindza Béla ,  Gulyás M. ,  Homonnay G. ,  Husvéti T. ,  Krenedits S. ,  Magyar Z. ,  Nagy 578 I. ,  Tornóci L. ,  Vindics J. 
Füzet: 1976/február, 63 - 67. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Geometriai egyenlőtlenségek, Körülírt kör, Beírt kör, Lefedések, Síkgeometriai számítások trigonometria nélkül körökben, Síkgeometriai számítások trigonometriával, Sokszögek szimmetriái, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1975/október: F.2004

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

R-a2ϱr,(1)
1. Legyen a szabályos n-szög középpontja O, egy oldala AB, ennek felezőpontja F, és mérjük fel A-tól O felé az AC=AF hosszúságot (1. ábra).
 

 

1. ábra
 

A háromszög‐egyenlőtlenség alapján az OAF derékszögű háromszögből
OC=OA-AF<OF,R-a2<r,
eszerint ϱ-nak (1)-beli korlátai valóban egy intervallumot engednek meg ϱ megválasztására. Az O körül irandó k körnek vagy át kell mennie C-n vagy magába kell zárnia C-t; viszont ϱr miatt F legföljebb k kerületéhez tartozhat hozzá, így k egész belseje részt vesz a vizsgálandó lefedésben.
Az n szög csúcsai körül irandó n számú kör mindegyikének sugara R-ϱ, jelöljük ezt x-szel, és jellemezzük ezzel a lefedést, tehát ϱ=R-x. (1)-et (-1)-gyel szorozva és mind a három részéhez R-et hozzáadva teljesülnie kell az
a2R-ϱ=xR-r(2)
kettős egyenlőtlenségnek. Az első rész szerint bármelyik két ilyen kör nem nyúlhat egymásba, hiszen két középpont távolsága legalább akkora, mint AB=a, ami legalább akkora, mint 2x.
Az x sugarú körök a szabályos n-szög területéből egy‐egy α nyílásszögű körcikket fednek le, ahol α a szabályos n szög egy szöge, ívmértékben
(n-2)πn=π-2πn.
Így a lefedett terület
T=π(R-x)2+nx22(π-2πn),
és ennek ugyanazon x (és megfelelő ϱ) mellett van maximuma, illetve minimuma, mint a (2) tartományban értelmezett
2Tnπ=f(x)=x2-4Rnx+2R2n=(x-2Rn)2+2(n-2)R2n2
függvénynek.
f(x)-et minden x-re értelmezett függvénynek tekintve (rögzített n mellett) minimuma van az
x0=2Rn
helyen, és a minimum értéke az állandó tag, pozitív.
 

2. Megmutatjuk, hogy x0 benne van a (2) intervallumban, tehát feladatunk b) részére a válasz éppen x0. Az a2x0 egyenlőtlenség ekvivalens evvel: n2a2R, vagyis, hogy a szabályos n-szög (n3) kerületének a fele nagyobb az átmérőnél. Páros n esetén ez szinte nyilvánvaló: a kerület felét megadja n2 számú, egymás után csatlakozó oldalból álló töröttvonal, és az ennek végpontjait összekötő átló hossza éppen az átmérő. Páratlan n esetén a kerület felét egy A csúcstól a szemben levő oldal D felezőpontjáig haladva tesszük meg (bármelyik irányban), és akkor az AD egyenes mint szimmetriatengely átmegy O-n (2. ábra).
 

 

2. ábra
 

Az egyik A...D félkerületet két részre osztjuk a D-vel megfelezett oldal E végpontjával. Az AE útrész vetülete a tengelyre AD=AO+OD (hiszen O a sokszögnek belső pontja). A vetület nem nagyobb, mint az eredeti útrész, ezért
n2a=A...E+ED>AO+(OD+ED)>R+OE=2R,
ezt akartuk bizonyítani. (Egyenlőség semmilyen n-re nem teljesülhet.)
(2)-ből az x0R-r rész belátásához tekintsük az F pont körül azt a k1 kört, amely érinti a sokszögünk köré írt k' kört, nyilvánvalóan az AB ív H felezőpontjában (1. és 3. ábra).
 

 

3. ábra
 

Az FA félegyenest k1 az F és A közti K pontban metszi, mert
KF+FO=HF+FO=HO=AO<AF+FO,
tehát KF<AF, és így KH<AH. Fogadjuk el ebből bizonyítás nélkül, hogy k'-nek AH húrhoz tartozó íve hosszabb, mint k1-nek a KH húrhoz tartozó negyedköríve:
AH^>KH^, azazRπn>π2FH=π2(OH-OF)=π2(R-r).
Ebből 2/π-vel való szorzás útján adódik a kívánt egyenlőtlenség:
2Rn=x0>R-r.
Az eddigiek szerint a sokszög területéből a megrajzolt (1+n) kör által lefedett rész minimális, ha a sokszög n csúcsa körül leírt körök sugara x0, egyenlő a k' kör átmérőjének n-ed részével. A sugár szerkesztése nyilvánvaló, és ezzel ϱ is kiadódik.
3. Azt is láttuk, hogy x0 a (2)-beli korlátok egyikével sem egyenlő. Legyen az alsó korlát R-r=x1, a felső korlát a/2=x2. Így f(x) az x0-tól x1 felé haladva is, x2 felé haladva is növekszik és a másodfokú függvény grafikonjának szemléletére támaszkodva mondhatjuk, hogy legnagyobb elért értéke az első esetben f(x1), a másodikban f(x2). Eszerint f-nek az (x1,x2) intervallumon elért maximuma e két érték nagyobbika. Mármost
f(x2)-(fx1)=(x2-x0)2-(x1-x0)2,
és ez aszerint pozitív, negatív vagy 0, hogy |x2-x0|=x2-x0 és |x1-x0|= =x0-x1 közül az első, illetve a második a nagyobb, illetve ha éppen egyenlők.
Megmutatjuk, hogy n=3 esetén az f(x2)-ből adódó T=nπ2f(x2) a maximum, n=4 esetén f(x1)=f(x2), vagyis
x1=R-R2,ϱ1=R2,ésx2=a2=R2=ϱ1,
és ϱ2=R-x2=x1 mellett egyaránt maximumot kapunk, n5 mellett pedig f(x1) vezet a maximumra. Valóban, n=3 esetén a=R3, r=R/2, így
x0-x1=2R3-(R-R2)=R6,x2-x0=R32-2R3=R6(27-4)>R6(5-4)=x0-x1.


A legnagyobb lefedését tehát úgy kapjuk az a oldalú szabályos háromszögnek, ha a csúcsai körül a/2 sugarú köröket írunk, középpontja körül pedig azt a k-t, amely e három kört érinti (4. ábra első háromszöge, a második ábra f(x1)-et, a harmadik a minimális fedést mutatja).
 

 

4. ábra
 

Az n=4 melletti f(x1)=f(x2) belátásához elég a négyzetet x1 és x2 esetében egyaránt 4‐4 egybevágó részre osztani a két oldalfelezővel, a részek átrendezésével egymásba mennek át (5. ábra, a szintén bemutatott minimum esetében ϱ=x0).
 

 

5. ábra
 

Az n=5 esetre a trigonometriai táblázat adatait használjuk fel. Mindig érvényes, hogy
r=Rcosπn,a2=Rsinπn,
és mivel n=5 mellett cos36>0,8=45 és sin36>0,6=35, azért
x0-x1=R(25-1+cos36)>R5,x2-x=R(sin36-25)<R5,
tehát f(x1)>f(x2), a lefedés maximumát úgy kapjuk, hogy k-ként a szabályos ötszög beírt körét vesszük (6. ábra).
 

 

6. ábra
 

Végül az n>5 értékekre jelöljük H-nak k'-beli átellenes pontját H'-vel. Az AHH' derékszögű háromszög felhasználásával
d=|x1-x0|-|x2-x0|=2x0-(x1+x2)=2x0-(FH+AF)==4Rn-(AH2HH'+AF)=4Rn-(AH22R+AF).


A kivonandót növeljük, ha AF helyére az AH húrt írjuk, majd mindkét tagban az AH húr helyére az AH=Rπn ívet:
dR>(4n-π22n2+πn)=1n(4-π-π22n)>0,02n>0,
(a zárójelben π2-t 10-re növeltük és n-et 6-ra csökkentettük). Ezzel az előrebocsátottak szerint megmutattuk, hogy minden n5 esetre úgy adja a rajzolt körrendszer a szabályos n-szög maximális lefedését, ha k-ként a beírt körből indulunk ki.
 

 Brindza Béla (Csongrád, Batsányi J. Gimn., IV. o. t.)