Feladat: 1544. matematika feladat Korcsoport: 18- Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Bajmóczy Ervin ,  Balogh J. ,  Berács J. ,  Bodor I. ,  Bulkai T. ,  Csörgei J. ,  Erdődi György ,  Katona V. ,  Körmendi S. ,  Lakatos L. ,  Lempert L. ,  Losonci Z. ,  Lublóy L. ,  Moson P. ,  Nagy Zs. ,  Péli Katalin ,  Perémy G. ,  Pintz J. ,  Siklósi I. ,  Somos E. ,  Szabó Klára ,  Takács L. ,  Tátray P. ,  Zambó Péter 
Füzet: 1968/március, 107 - 109. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Szabályos sokszög alapú gúlák, Térfogat, Szabályos testek, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1967/május: 1544. matematika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

a) Az 1472. feladatban vizsgált I szabályos ikoszaédernek 20 szabályos háromszöglapja van, egységnyi oldalakkal, a szerkesztésben felhasznált B1B2B3B4B5 és C1C2C3C4C5 ötszögek mindegyik oldalában 2-2 háromszög fut össze (A és a C csúcsok felé, ill. D és a B csúcsok felé), és ezzel minden lapot egyszer vettünk számba.

 

 

Térfogatának kiszámításához szétvágjuk a testet mindazon háromszögek mentén, melyeknek egyik oldala a testnek egy éle, ezzel szemben fekvő csúcsa pedig a test köré írt G gömbnek O középpontja. Így I szétesik 20 háromoldalú gúlára. E gúlák egybevágók, hiszen ez áll alapháromszögeikre, másrészt oldallapjaikra is, amelyek egyenlő szárú háromszögek, száruk G-nek r sugarával egyenlő. A gúlák magassága annyi, mint I bármelyik lapjának O-tól való d távolsága. Ezt abból számíthatjuk, hogy az I lapjai köré írt körök egyszersmind G-nek síkmetszetei, és sugaruk az egységnyi oldalú szabályos háromszög magasságának 2/3 része: r3=(3/2)(2/3)=1/3, másrészt hogy az idézett feladat szerint
r=5+58,tehátd2=r2-r32=5+58-13=14+6548=13(3+54)2,
ennélfogva az ikoszaéder térfogata
V=201334133+54=5(3+5)12(2,18)
térfogategység (a térfogategységnyi kocka éle egyenlő I élével).
b) Az 1440. feladathoz fűzött megjegyzés szerint a tv-labda előállítható a szabályos ikoszaéderből úgy, hogy ennek mindegyik élét 3 egyenlő részre osztjuk, mindegyik csúcsból kiinduló 5 él közelebbi harmadoló pontjain át síkot fektetünk, és eltávolítjuk a testről azt a szabályos ötoldalú gúlát, amely így a síknak O-t nem tartalmazó oldalán keletkezett. 5 ilyen pont valóban mindig egy síkban van, mert pl. az A-ból kiinduló élek végpontjai a B1B2B3B4B5=Ö (síkbeli) ötszöget alkotják, a mondott 5 pont pedig ennek 1/3 arányú kicsinyített képe, A-ból mint hasonlósági középpontból, tehát rajta van azon a síkon, amely Ö síkjával párhuzamos és átmegy az AK szakasz A-hoz közelebbi harmadoló pontján.
Vegyük hosszúságegységnek a tv-labda élét, ekkor 3 egységnyi élű ikoszaéderből kell kiindulnunk, ennek térfogata 27V, ahol V az a) részben kapott térfogat.
A lemetszett gúla ekkor egybevágó az 1472. feladatbeli AÖ gúlával. Ezt az AKBi háromszögek mentén (i=1, 2, 3, 4, 5) 5 egybevágó háromoldalú gúlára daraboljuk. Az idézett feladat szerint közös magasságuk, valamint az Ö köré írt kör r5 sugara, a KBiBi+1 egyenlő szárú háromszög szára
m=AK=(1-15)r=5-510,r5=BiK=25r=5+510,
így e háromszögek m5 magasságára
m52=r52-(12)2=5+2520,
ennélfogva az AÖ gúla térfogata:
Vg=512m5m3=56(5+25)(5-5)200=30+10524=5+524.

Az ikoszaédernek 12 csúcsa van, így a tv-labda térfogata
27V-12Vg=135+4554-5+52=125+4354(55,3  térfogategység).
  Erdődi György (Szeged, Rózsa F. g. III. o. t.)
  Bajmóczy Ervin (Budapest, Ady E. Ált. Isk. 8. o. t.)
 

Megjegyzések. 1. Vg-t megkapjuk abból is, hogy vesszük azt az 5 gúlát, amely I térfogatának számításában az AÖ gúla oldallapjain áll, és közös negyedik csúcsuk O. Ez Ö alapú kettős gúla, és két része térfogatainak aránya KA:KO, ami a szabályos ötszög szerkesztése szerint (5-1):1. A kettős gúla térfogata V/4, így
vg=V45-1(5-1)+1=35+548(5-1)=5+524.

2. A labda térfogata számítható az a) részben alkalmazott szétdarabolás mintájára is, mint 20 db szabályos hatoldalú és 12 db szabályos ötoldalú gúla térfogatának összege. Ezek oldaléle egyenlő, ti. a labda csúcsainak a származtató ikoszaéder középpontjától való távolsága, az ötoldalú gúlák magassága azonban nagyobb a hatoldalúakénál, mert az egységnyi oldalú ötszög köré írt kör sugara kisebb, mint a hatszög köré írt köré. (A hatoldalú gúlák magassága az a) részben felhasznált d távolságnak, I beírt gömbje sugarának 3-szorosa.) Ez a számolás bonyolultabb.