Feladat: 1166. matematika feladat Korcsoport: 18- Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Abos I. ,  Bodoky Andrea ,  Demendy Zoltán ,  Nagy Dénes Lajos ,  Reuss P. ,  Simonovits Miklós ,  Vesztergombi György ,  Zalán Péter 
Füzet: 1963/január, 19 - 21. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Másodfokú (és arra visszavezethető) egyenletek, Paraméteres egyenletek, Fizikai jellegű feladatok, Gömbi geometria, Egyenes körkúpok, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1962/március: 1166. matematika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

a) Legyen a gömb sugara r és a gömbsüveg magassága m. Ekkor a kúp magassága r-m, alapjának sugarára ϱ2=r2-(r-m)2=m(2r-m). A kívánt úszási helyzetben a kúp kiszorította víz tömege és a gömbcikk tömege egyenlők:

m(2r-m)(r-m)π3=2rπmrd3(2r-m)(r-m)=2r2d.(1)


Innen mindjárt a keresett r-m=x mélységre kaphatunk egyenletet:
(r+x)x=2r2d,x2+rx-2r2d=0.
A két gyök szorzata: -2r2d, negatív, mert d>0, ezért a két gyök ellentett előjelű (és természetesen biztosan valós). Csak a pozitív gyököt használhatjuk, tehát
x=r(1+8d-1)/2.
Úszás nyilván csak d<1 mellett lehetséges, így a zárójeles kifejezés értéke kisebb 2-nél, tehát x<r, aminek nyilván teljesülnie kellett.
A kúp α fél-nyílásszögére cosα=x/r, tehát (radiánban, ill. fokban):
αrad=arccos1+8d-12,α=180πarccos1+8d-12.

b) A második úszási feltétel mellett a gömbszelet kiszorította víz tömege egyenlő a gömbcikk tömegével:
m2π3(3r-m)=2rπmrd3,m2-3rm+2r2d=0,m=r2(3±9-8d).(2)


Eszerint d<9/8 mellett mindkét gyök valós, éspedig pozitív.
Ha d<1, akkor a diszkrimináns nagyobb 1-nél, ezért a nagyobb gyök nagyobb a gömb 2r átmérőjénél, feladatunkban nem értelmezhető; a kisebb gyök viszont kisebb r-nél, tehát az eredményül adódó gömbcikk kisebb félgömbnél.
 
 

d=1 esetén m1=r, m2=2r, mindkét megoldás elfajult. Az elsőben félgömbről van szó, a kúppalást körlappá terül ki; a kívánt úszás azonban lehetséges. A második megoldásban a gömböt nem vágtuk ketté, nincs kúppalást.
1<d<9/8 esetén a diszkrimináns kisebb 1-nél, mindkét m-gyök r és 2r közé esik, konkáv gömbcikket ad, és így a test a víznél nagyobb sűrűsége ellenére úszik. Pl. d=35/32 esetén m1=5r/4, m2=7r/4. Végül d=9/8 esetén a gyakorlat szempontjából egyetlen megoldás: m=3r/2.
A gömbcikk csúcsa d<1 esetén a víz felett van, d>1 esetén pedig alatta, távolsága a felszíntől mindig |r-m|. A tömör gömbcikkrész félnyílásszöge itt is a cosα=(r-m)/r képlettel számítható. 1<d9/8 esetén α tompaszög, d=9/8 esetén éppen 120.
 
 Nagy Dénes Lajos (Budapest, Rákóczi F. g. IV. o. t.)
 
Megjegyzések. 1. A dolgozatok zöme a b) részben is x-re írt fel egyenletet és itt is csak a pozitív gyököt fogadta el, nem gondolt konkáv gömbcikkre, amelynél a határoló kúppalást a várakozással ellentétben a vízszintes alatt van, ‐ de mégsem érintkezik a vízzel. Ez a szemléletmód sokaknál a körcikk és a körszelet szűk szemléletében gyökerezik. Jegyezzük meg, a két sugárral, ill. egy húrral kettévágott körlemez mindkét része körcikk, ill. körszelet, nemcsak a kisebb. Észrevehető a különbség a b) kérdés óvatosabb fogalmazásában is az a)-éval szemben: ,,milyen mélyen van ...'', ill. ,,a felszínhez viszonyított helyzet.'' A d>1 esetet az úszás lehetetlensége alapján elvető versenyzők nem gondoltak pl. a vas hajók úszására.
Volt viszont, aki az a) részben gondolt konkáv gömbcikkre, rajzán az egész test a külső vízszint fölött van, a kúpalakú üreg tele van vízzel, és így ,,valósul meg'' a palást érintkezése a vízzel. Ez fizikailag lehetetlen.
Néhányan kimondták, hogy a b) eset mindkét m-gyöke pozitív, de az elvont tárgyalás után az eredmény értékelése végett nem tértek vissza a gyakorlathoz. Ez gyakorlati feladatban hiány.
2. Számos dolgozat pongyolán használja az ,,arc cos'' jelölést. Ebben ,,arc'' = arkusz, magyarul ívet jelent (,,árkus-papír''), vagyis ívmértékben, radiánban vett szöget. Az ,,arc cos x'' jelölés pedig a ,,koszinusz arkusza'', pontosabban: az x számhoz mint koszinusz-értékhez tartozó ív. (Ezt a pongyolaságot természetesen nem vettük hibának.)
3. A (2) egyenlet csak az m-mentes tagban tér el (1) kifejtett alakjától: m2-3rm+2(1-d)r2=0-tól. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy (1)-ben d helyére (1-d)-t írva kapjuk (2)-t, fizikai szempontból pedig a következőképpen értelmezhetjük. V térfogatú d sűrűségű testet vízbe téve V1=Vd térfogatú része merül vízbe és V2=V(1-d) térfogatú része marad a levegőben. Az a) és b) úszási helyzetek (konvex gömbcikkre) éppen megcserélik a bemerült, ill. levegőn levő rész-testeket: V'1=V2 és V'2=V1; ebből adódik a d, 1-d csere.
 
Bodoky Andrea (Budapest, Teleki B. lg. IV. o. t.)
Simonovits Miklós (Budapest, Radnóti M. gyak. g. IV. o. t.)

 
4. Az előző megjegyzés megmagyarázza azt a véletlen észrevételt, hogy d=0,5 mellett az a) és b) feltételnek eleget tevő gömbcikk magassága egyenlő. Ekkor α=51,8, tehát a 103,6 teljes nyílású gömbcikk mindkét helyzetben úszhat.
 
Demendy Zoltán (Budapest, Hengersor úti g. IV. o. t.)

 
5. A feladat szövegének megfelelően a fentiekben az úszás biztosságát, stabilitását nem vettük tekintetbe.