Feladat: 1023. matematika feladat Korcsoport: 16-17 Nehézségi fok: nehéz
Megoldó(k):  Biborka T. ,  Bollobás B. ,  Csikor F. ,  Farkas Z. ,  Fekete J. ,  Frint G. ,  Fritz J. ,  Gáti P. ,  Gazsi Lajos ,  Grüner Gy. ,  Györgyi János ,  Holop A. ,  Homitzky L. ,  Horváth S. ,  Kardeván P. ,  Kiss A. ,  Klimó J. ,  Knuth E. ,  Kóta G. ,  Krámli A. ,  Molnár E. ,  Nováky A. ,  Nováky B. ,  Páska Cs. ,  Pinkert A. ,  Pósch Margit ,  Szegő K. ,  Tihanyi A. ,  Várady G. 
Füzet: 1960/december, 215 - 216. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Pont körüli forgatás, Köréírt alakzatok, Négyzetek, Síkgeometriai számítások trigonometria nélkül sokszögekben, Feladat
Hivatkozás(ok):Feladatok: 1960/január: 1023. matematika feladat

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

Az ABCDEF=H hatszög csúcsai a feltételben szereplő szakaszpárok végpontjai között kétféle szerepet játszanak: A, C és E 3-szor lép fel, B, D, és F viszont 1-szer. A 3-ik szakaszpár úgy áll elő az elsőből, és a 2-ik a 3-ikból, hogy minden végpont helyére a H körüljárása mentén rákövetkező második pontot írjuk; ezért egyrészt A C, E, másrészt D, E, F egymás között egyenrangúak. Ez az észrevétel bizonyításunkban rövidítéseket tesz lehetővé.

 
 

Megmutatjuk, hogy H-nak A, C, E-ben levő szöge derékszög. Ezt elég pl. A-ra bebizonyítani. Az EAB=T1 és CFA=T2 háromszögek egybevágók (azok a csúcsok felelnek meg egymásnak, amelyeknek a felsorolásbeli sorszáma egyenlő). Ugyanis az E-ben, ill. C-ben összefutó oldalaik a feltevés szerint páronként egyenlők, és a köztük levő szög is mindkettőben ugyanakkora, mert merőleges szárú hegyes szögek. Valóban, mindkét szög kisebb derékszögnél, mert az EA és CF, az EB és CA, a BE és CF átlópárok M3, ill. M2, ill. N metszéspontja H konvexsége folytán benne van H-ban, ezért az AEB szög azonos az M3EN szöggel, és az FCA szög az NCM2 szöggel, az utóbbi szögek pedig az M3EN, NCM2 derékszögű háromszögnek a derékszögtől különböző szögei. Ebből következik, hogy T1 és T2 körüljárása megegyező, egymással a síkjukban végzett mozgatással hozhatók fedésbe. És mivel a feltételben szereplő oldalpárjaik egymásba 90-os forgatással átvihetők, azért ugyanez áll harmadik oldalaikra, AB és FA-ra is. Másképpen: az FAB háromszög A-nál derékszögű és egyenlő szárú. (Könnyű belátni, hogy a forgatás középpontja a BF szakasz felezőpontja.)
Ugyanígy a BCD és DEF is egyenlő szárú derékszögű háromszögek. Ezért a B, D, F-nél levő szögek mindegyike tompaszög, mert 245=90-kal nagyobb a BDF háromszög megfelelő szögénél, másrészt H konvexsége folytán (valóságos hatszögben) kisebb 180-nál. Az ABC szög ABEABM2 és EBCM2BC rész szögei azonban hegyes szögek, mert az ABM2, és M2BC derékszögű háromszögekben a derékszög M2-nél van. Ugyanez áll a D és F-nél levő szögek DA, ill. FC két oldalán levő részeire.
Az A, C, E csúcsok H minden Q támasz téglalapjának kerületi pontjai, mert ha pl. a BAF derékszög csúcsán át párhuzamosokat húzunk Q oldalaival, akkor vagy egyikük kettévágja a BAF szögtartományt, és így a rá merőleges egyenes támaszegyenese H-nak, vagy egybeesnek AB és AF-fel, és így A a Q-nak csúcsa. Ekkor B és F is Q kerületén van. ‐ Másrészt a B, D, F csúcsok közül legalább egy Q kerületén van, mert ha A, C, E mindegyikében a támasz egyenes különböző H oldalaitól, ezek Q-nak csak három oldalát adják meg. ‐ Viszont B, D, F közül legfeljebb kettő lehet a kerületen és nyilvánvaló, hogy ilyenkor a H-nak köztük levő csúcsa egyben Q-nak is csúcsa. ‐ B, D, F mindegyike csak akkor lehetne Q kerületén, ha egyikükben H-nak 180-os szöge volna.
Az eddigiek szerint elég H azon támasz téglalapjairól megmutatnunk, hogy származtató támasz sávjaik szélessége egyenlő, amelyek kerületén legalább a C, E, A és B csúcsok rajta vannak. H körüljárásából nyilvánvaló, hogy e téglalapokban B és E, valamint A és C egy-egy szemben fekvő oldalpáron vannak. Ha már most Q két oldala merőleges BE-re, akkor a másik kettő merőleges AC-re, így a Q-t meghatározó két támaszsáv szélessége BE, ill. AC, és ezek egyenlősége folytán Q négyzet. Ha pedig E-nek, C-nek a B-beli tb, ill. az A-beli ta támaszegyenesen levő E', ill. C' vetülete B-től, A-tól különböző, akkor a sávok szélessége EE', ill. CC', és ezek egyenlők, mert a BEE' és ACC' egybevágó derékszögű háromszögeknek megfelelő befogói (ezekben az átfogók és az E-nél, C-nél levő merőleges szárú hegyesszögek egyenlők).
Ezzel az állítást bebizonyítottuk.
 

Györgyi János (Budapest, Kölcsey F. g. IV. o. t.)
 

Megjegyzés. Az FAB, BCD és DEF háromszögek derékszögű egyenlő szárú volta a 957. feladat II. megoldásához fűzött megjegyzés tételéből is következik, ugyanis a feltevések folytán B, D, F az EAC háromszögből úgy származtathatók, hogy a magasság vonalakra a csúcsoktól a szemben fekvő oldal felé felmérjük a szemben levő oldal hosszát.
 

Gazsi Lajos (Kaposvár, Táncsics M. g. IV. o. t.)