Cím: Gyakorló feladatsor emelt szintű fizika érettségire
Szerző(k):  Varga Balázs 
Füzet: 2016/január, 55 - 58. oldal  PDF file
Témakör(ök): Szakmai cikkek

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

 
Tesztfeladatok1

 
1.
Az izotópokkal kapcsolatos alábbi kijelentések közül válassza ki az igazat!
A) Azonos neutronszám mellett különböző a protonok száma.
B) Atommagjukban elektron is található.
C) Egy elemnek lehetnek radioaktív és nem radioaktív izotópjai is.
D) Egy elem izotópjai azok az atommagok, amelyekben a neutronok és protonok számának összege megegyezik.
 
2.
Válassza ki a súrlódásról szóló igaz állítást!
A) Fcs=μmg, ahol μ a csúszási súrlódási együttható, m a test tömege, amire a súrlódás hat, g a nehézségi gyorsulás, Fcs az m tömegre ható csúszási súrlódási erő.
B) A csúszási súrlódási erő munkája lehet pozitív.
C) A csúszási súrlódási erő mindig káros, pl. ezért kopnak a gépek alkatrészei.
D) A súrlódási együtthatónak nincs mértékegysége, számértéke 0 és 1 közé esik.

 
3.
Egy 6 Ω belső ellenállású telepre kötött 9 Ω-os ellenálláson percenként ugyanannyi hő fejlődik, mint az ugyanerre a telepre kapcsolt
A) 18Ω-oson;  B) 6Ω-oson;  C) 4Ω-oson;  D) 3Ω-oson.
 
4.
Két azonos, nagyon kis hőkapacitású fémpoharat teletöltünk vízzel, illetve higannyal. Mindkét edényt ugyanazzal a melegítővel, ugyanannyi ideig melegítjük, a benne lévő folyadékkal együtt. Melyik folyadékból csurog ki több (nagyobb térfogatú) a pohárból?
A) a higanyból ;  B) a vízból;  C) egyformán;  D) egyik pohárból sem folyik ki a folyadék.
 
5.
Válassza ki az ingára vonatkozó hamis állítást!
A) A másodpercinga lengésideje 2 másodperc.
B) Négyszeresére növelve egy fonálinga hosszát a lengésidő kétszeresére nő.
C) Kis kitérés mellett az inga lengésideje nem függ a lengés amplitúdójától.
D) A Földön pontosan járó ingaóra a Holdon siet, mivel a nehézségi gyorsulás a Holdon kisebb, mint a Földön.
 
6.
Az alábbi megállapítások az anyag kettős természetével kapcsolatosak. Melyik a hibás?
A) A de Broglie-hipotézis az elektront hullámként kezeli.
B) Egy foton és egy szabad elektron ütközése során az energiájuk összege is és a lendületük összege is megmarad.
C) A fotoeffektus és az elektroninterferencia az elektron hullámtermészetét igazolja.
D) A kétréses interferenciakísérlet a kettős természet egyik fontos bizonyítéka, amelyet elektronra és fotonra is elvégeztek.
 
7. Egy ideális gázzal végzett folyamatot olyan koordináta-rendszerben ábrázoltunk, amelynek egyik tengelyén a térfogatának négyzetét, másikon a kelvinben mért hőmérsékletét vettük föl.

 
 

Válassza ki a helyes megállapítást!
A) Ez egy izobár folyamat.
B) Ez egy izochor folyamat.
C) A gáz nyomása fordítottan arányos a gáz térfogatával.
D) A gáz nyomása egyenesen arányos a gáz térfogatával.
 
8.
Ha egy feltöltött síkkondenzátor lapjai közé szigetelőanyagot csúsztatunk, akkor
A) a lemezek közötti térerősség növekszik;
B) a kondenzátor kapacitása növekszik;
C) a kondenzátorlemezek közötti feszültség növekszik;
D) a lemezek töltése növekszik.
 
9.
Egy asztalon elhelyezünk egy könyvet. A könyvre ható nehézségi erőnek mi az ellenereje (amelyre Newton III. törvénye alkalmazható)?
A) a könyv súlya;
B) az asztal tartóereje;
C) az az erő amivel a könyv vonzza a Földet;
D) az asztalra a könyv által kifejtett tapadási súrlódási erő.
 
10.
Egy televízió távirányítóját digitális kamerán át figyeljük. Ha megnyomunk egy vezérlőgombot, akkor a lámpáját világítani látjuk. Ha szabad szemmel nézzük a távirányítót, nem látjuk világítani, mert a szemünk
A) az infravörös fényt nem érzékeli;
B) az UV fényt nem érzékeli;
C) a nagyon gyenge (látható) fényt nem érzékeli.
 
11.
Válassza ki az igaz állítást!
A) A homorú tükör által alkotott valódi kép lehet nagyított vagy kicsinyített.
B) A sima vízfelszínt fölülről nézve az úszómedence mélységét nagyobbnak látjuk a valóságosnál.
C) Az üvegből készült lupe (egyszerű nagyító) domború lencse, a műanyagból készült pedig homorú lencse.
D) Az üvegprizma a vörös fényt téríti el leginkább, mivel a legnagyobb hullámhosszú fény törik meg legjobban.
 
12.
Egy téglát a vízszintes talajon ellökünk. Miközben lefékeződik, a környezetével együtt kicsit felmelegszik. ,,Ha visszahűtjük, elindul visszafelé és felgyorsul.'' ‐ állítja valaki. Ezt hihetetlennek tartják a fizikusok, mert ellentmond
A) Gay-Lussac I. törvényének;  B) a hőtan II. főtételének;  C) Newton III. törvényének.
 
13.
11,25 m magasról g10m/s2 gyorsulással szabadon eső test esésének utolsó másodpercében megtett útja jó közelítéssel
A) 5 m;  B) 7 m;  C) 9,1 m;  D) 10 m.
 
14.
Melyik az a három tudós, akik mindegyike jelentős eredményeket ért el az atommag kutatásában?
A) Szilárd Leó, Teller Ede, Wigner Jenő;
B) Albert Einstein, Gábor Dénes, Werner Heisenberg;
C) Niels Bohr, Ernest Rutherford, Louis de Broglie.
 
15.
A függvénytáblázat adatait alapul véve, körülbelül mekkora szög alatt látjuk a Nap-Hold távolságot ,,félhold'' idején?
A) 44,9;  B) 59,9;  C) 89,9;  D) ilyenkor nincs egyszerre az égen a Nap és a Hold.
 
Számolásos feladatok

 
1. Vasúti sín mellett állva mérjük az előttünk elhaladó mozdony sípjelének frekvenciáját az idő függvényében. A mérés eredményét a grafikon mutatja.

 
 

A hang terjedési sebessége a mérés körülményei között 330 m/s volt. Mekkora sebességgel haladt a vonat? Mekkora a vonatsíp által kibocsátott hangjelzés frekvenciája?
 
2. Egy 60 cm hosszú, 0,08 mm átmérőjű, 510-7Ωm fajlagos ellenállású ellenálláshuzalból szabályos háromszög alakú ellenállást készítünk.
Hány milliamper áram folyik az ábrán A-val jelölt csúcson keresztül az alábbi két esetben?

 
 

a) A háromszög oldalfelező pontjai közé 1,5 V-os feszültségforrást kapcsolunk.
b) A háromszöget síkjára merőleges, homogén mágneses mezőbe helyezzük, amelynek mágneses indukciója másodpercenként 0,2 teslával növekszik, egyenletesen.
 
3. Egy könnyen mozgó dugattyúval ellátott hengerben 0,04 mol héliumgáz van. A dugattyút egy rugó segítségével felfüggesztjük, miközben az edény alja az asztalon van. Az elrendezést az ábra mutatja.

 
 

A kiindulási állapotban a rugó megnyúlása 5 cm, a dugattyú az edény aljától 50 cm-re van. Egyéb adatok: a légnyomás 100 kPa, a dugattyú keresztmetszete 20 cm2, súlya 25 N, a rugóállandó 500 N/m.
a) Hány C-os a hélium?
Fölmelegítjük a héliumgázt, amíg a rugó nyújtatlan állapotba nem jut.
b) Ábrázolja a gáz nyomását a térfogata függvényében ezen folyamat alatt!
c) Határozza meg a folyamat során az edényben lévő gáz belső energiájának változását és a felvett hőt!
 
4. Asztali számítógépünk átlagos teljesítményfelvétele 250 W. Ha sikerülne 6%-os hatásfokkal működő fúziós reaktort építeni, amelyben a D +  D  He folyamat termelné az energiát, körülbelül hány évig fedezné 1 kg hidrogén üzemanyag a számítógépünk energiaellátását?
Felhasználható adatok: A természetes hidrogén 0,015 tömegszázaléka deutérium, egy deutérium-atommag (deuteron) tömege 3,34410-27 kg, egy héliumatommag tömege 6,64510-27 kg, és naponta átlagosan 8 óra hosszan használjuk a számítógépet.
1A válaszok közül minden esetben pontosan egy a helyes.