Cím: Programmunk
Szerző(k):  Arany Dániel 
Füzet: 1893/december, 1. oldal  PDF file
Témakör(ök): Felvételi előkészítő feladatsor

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

PROGRAMMUNK

A Középiskolai Matematikai Lapok első és fő czélja tartalomban gazdag példatárt adni tanárok és tanulók kezébe.
E czél elérésére szolgál az első és negyedik rovat, melyek közül az utóbbi a kitűzött feladatokat, az első ezek megoldásait tartalmazza. Az utóbbi különösen a tanároknak, az előbbi a középiskola felsőbb osztályai ifjuságának szól, a mennyiben a beküldött megoldások közül a legjobb, illetőleg a legjobbak itt közöltetnek.
A második rovat kisebb közleményeket fog tartalmazni, melyek különösen a középiskolai mathematikai tanyanyag körébe tartozó tételeknek a szokottaktól eltérő és egyszerűsített bizonyításaival, vagy bármely, a mathematikai tanítás methodikájára vonatkozó eszmével foglalkoznak.
Végre a harmadik rovat az iskolai év végével az irásbeli érettségi vizsgálaton feladott tételeket fogja közölni a teljes középiskolák székhelyeinek alfabétikus sorrendjében.
Hasznos szolgálatot vélünk tenni a mathematika tanításának, midőn vállalatunkat, magyar földön ez időszerint az elsőt, megindítjuk. Tankönyveink - kevés kivétellel - nem bővelkednek célszerű, a tanult anyagot kellően megvilágító és e mellett a tanuló-ifjúság érdekét fokozottabb mértékben felköltő példákban. Ez érdeket felkölteni és azt azután fokozni szándékunk, midőn vállalatunknak a folyóirat formáját adjuk. A tanuló várja érdekkel, vajjon beküldött megoldása helyes volt-e és merítsen ösztönzést további buzgó munkálkodásra abból, hogy az ő megoldását találtuk legjobbnak és mint ilyet, közlésre méltónak.
Ezen évfolyamra az 1894. év január 1-től június 1-éig az előfizetést ezennel megnyitjuk 1 frt. 20 krral.
Minthogy a Középiskolai Matematikai Lapok, közönsége támogatásán kívül, annak közreműködésére is rászorul, tisztelettel kérjük a t. középiskolai szaktanárokat, hogy a Középiskolai Matematikai Lapok-at közleményeikkel felkeresni, és azt, mint a mathematikai tanításnak segédeszközét az ifjúság körében terjeszteni szíveskedjenek.
 

G y ő r, 1893. november hóban.
Kartársi üdvözlettel
A "Középiskolai Matematikai Lapok"
szerkesztősége.