Cím: Miért lehet a Fermat-prím oldalú szabályos sokszögeket megszerkeszteni? 2.rész
Szerző(k):  Borsányi Ákos 
Füzet: 1994/március, 97 - 104. oldal  PDF  |  MathML 
Témakör(ök): Szakmai cikkek

A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre.

7
Most már tudunk minden szükségeset a komplex számokról. Következhet tehát az első részben már jelzett
3. Tétel.

a)Haq1(4)prím, akkorj=1q-12εcj=q-12;(1)b)Haq-1(4)prím, akkorj=1q-12εcj=-q-12,

ahol ε=cos2πq+sin2πq és c1,c2,...,cq-12 vagy a q összes kvadratikus maradéka, vagy a q összes kvadratikus nemmaradéka (nyilván egy RMR-en belül).8
Bizonyítás. a) Könnyen látható, hogy j=1q-1εj=-1, itt q prím voltából még csak a q>1 van kihasználva. Belátjuk, hogy (i=1q-12εci)(j=1q-12εdi)=1-q4, ahol ezentúl ci jelölje a kvadratikus maradékokat, di pedig a nemmaradékokat. A zárójelben lévő összegek tagonkénti szorzásarok ε kitevői összeadódnak, tehát azt kell megnézni, mit kapunk, ha az összes lehetséges módon összeadunk egy kvadratikus maradékot és egy nemmaradékot, vagyis képezzük az összes ci+di alakú összeget. (1iq-12 és 1jq-12; mint látjuk, i most nem a képzetes egység, hanem futóindex.) Írjuk ehhez a mod q maradékokat egy g primitív gyök hatványaiként. (A q=17 esetet szemlélteti a 2. ábra). Mivel g páros kitevőjű hatványai adják a kvadratikus maradékokat, és a páratlanok a nemmaradékokat, az összegek elkészítését a következő módon végezzük. k=1-től q-12-ig minden k-ra képezzük az összes olyan ci+dj összeget, amelyre ci és dj ,,ívtávolsága'' 2k-1. Az ábrán az indexeket egy q-1 részre osztott körkerület osztópontjaival ábrázoljuk. Mivel q-12 páros, azért egy kvadratikus maradéknak és egy kvadratikus nemmaradéknak megfelelő pont távolsága legfeljebb q-12-1 körívdarab lehet. Pontosabban fogalmazva azokat a ci+dj-ket képezzük, amelyekre gindci-ginddj  mod  (q-1) legkisebb abszolút értékű maradéknak abszolút értéke 2k-1.
Ilyen módon az összes ci+dj-t megkapjuk, és mindegyiket pontosan egyszer. Mivel 1kq-14, ezért q-14k-2, amiből g2k-1-1(q), vagyis (g2k-1+1,q)=1. Világos, hogy a rögzített k melletti összes ci+dj alakú összeg a következő alakban írható:
{(g2k-1+1gl|1lq-1},

ami az Euler‐Fermat-ötlet szerint éppen egy RMR mod q. Ebből viszont már meg is kaptuk, hogy
(i=1q-12εci)(j=1q-12εdj)=q-14j=1q-1εj=1-q4,

mivel a k egymás után q-14 darab értéket vesz fel.
Jelöljük az előbbi szorzat első tényezőjét x-szel, a másodikat pedig y-nal. Ekkor x+y=-1 és xy=1-q4 miatt x=q-12 és y=-q-12 vagy x=-q-12 és y=q-12, ami bizonyítja az a) állítást.
b) Lényegében az a)-val analóg módon bizonyítható, annyi csak az eltérés, hogy itt a ci+dj alakú összegek q-34 RMR-t és q-12 0-t adnak.

A 2. Tétel bizonyításáhoztekintsükaj=0q-2   ajεjalakúszámokat,aholεjelentéseváltozatlan,azaj-kpedigegészszámok.Könnyenlátható,hogyazemlítettalakúszámokaC-nekegyösszeadásra,kivonásraésszorzásrazártrészhalmazátalkotják,amelyetZ[ε]-naljelöltünk.(TehátZ[ε]részgyűrűjeakomplexszámtestnek.)MivelZ[ε]azosztásranemzárt,vanértelmeoszthatóságotdefiniálni.α,  βZ[ε]eseténaztmondjuk,hogyαoszthatóβ-val,havanolyanγZ[ε],amelyreα=  βγ.Felfogjukhasználniaztatényt,hogyazaésbegészszámokrabapontosanakkorteljesülZ-ben,hateljesülZ[ε]-banis.AzállításegyikoldalaZ   Z[ε]miatttriviális,amásikoldalbizonyításaviszontegy-kétolyanalgebraiismeretbirtoklásátfeltételezi,amelyetabevezetőbennemtárgyaltunk,ígyeztcsaklábjegyzetben9említjükmeg.AZ[ε]-belikongruenciafogalmátszinténazegészekhezanalógmódondefiniáljuk.Végülazismagátólértetődő,hogyαβ (μ)ésγδ (μ)eseténfennállazα+γβ+δ (μ)ésazαγβδ (μ)összefüggés.
Fogjunkhozzáa2.Tételbizonyításához.A3.Tételszerint
j=1q-1(jq)εj=±(-1q)q;

ittfigyelembevettüka(-1q) =  (-1)q-12egyenlőséget,amitkönnyenmegkaphatunk,ha-1-etegyprimitívgyökhatványakéntállítjukelőmodq.Mivelj0,peseténp(pj)és2pmiatt(jp)p  = (jp),abinomiálistételismételtalkalmazásávalaztkapjuk,hogy
(j=1q-1(jq)εj)p=j=1q-1(jq)εjp(p).

EmellettaLegendre-szimbólum(teljes)multiplikativitásaésazEulerFermatötletalapján:
j=1q-1(jq)εjp=(pq)j=1q-1(jpq)εjp=(pq)j=1q-1(jq)εj.

(2)-t,(3)-atés(4)-rtösszevetvea(-1q)qp   (pq)  (-1q)q   (p)kongruenciáhozjutunk;ezt(-1q)q-valszorozvamegkapjuka
[(-1q)q]p+12(pq)(-1q)q(p)

összefüggést,amelyegynemrégibentettmegjegyzésszerintmintközönségesegészekrevonatkozókongruenciaisfennáll.Azegészszámokgyűrűjébenigazaszámelméletalaptétele,így((-1q)  q,p)=1folytán(5)-ötegyszerűsíthetjük:
(-1q)p-12 qp-12 (pq)  (p).

Innenpedigmárvalóbanlátszikabizonyítandó
(pq) (qp) = (-1)q-12p-12,

hiszenqp-12   (qp)  (p).

Elérkeztünk az 1. Tétel bizonyításához. Könnyen látható, hogy ha a szabályos n- és k-szög is megszerkeszthető, akkor (n,k)=1 esetén a szabályos nk-szög is az. Ennélfogva elég a következőket igazolni:
1'. Tétel. Ha az m természetes számra Fm prím, akkor a szabályos Fm-szög megszerkeszthető.
Mivel adott szakaszok összegét, különbségét, szorzatát, hányadosát és négyzetgyökét könnyen megszerkeszthetjük, azért a tétel bizonyításához elég belátni, hogy S(ε)=ε+ε-1=2cos2πFm előállítható racionális számokból alapműveletek és négyzetgyökvonások véges sokszori alkalmazásával.
Először is tetszőleges prímszám és n természetes szám esetére bevezetjük a követekzőt: Legyen
Sp(n,k)=j=1p-1(n,p-1)εcj,

ahol a cj-k azon mod p maradékokat jelölik, amelyekre cjp-1(n,p-1)k(p). Megmutatjuk, hogy Sp(n,k) definíciója pontosan azokra a k-kre értelmes, amelyekhez van olyan t nemnegatív egész, hogy gtp-1(n,p-1)k(p), ahol g a p egy tetszőlegesen rögzített primitív gyöke. Ha kgtp-1(n,p-1)(p) valamilyen t-vel, akkor az xp-1(n,p-1)k(p) kongruenciának gy(n,p-1)+t minden y-ra megoldása, és 0y<p-1(n,p-1) esetén a kapott megoldások páronként inkongruensek mod p. A fokszámtétel miatt a szóban forgó kongruenciának több megoldása viszont nincs, így kgtp-1(n,p-1)(p) esetén a fenti definíció valóban értelmes. Ha kgtp-1(n,p-1)+s, ahol 1s<p-1(n,p-1), akkor nem lehet semmilyen x-re xp-1(n,p-1)k(p), mert ebből (n,p-1)-edik hatványra emeléssel gs(n,p-1)1(p) adódna, ami az s-re vonatkozó feltevés és g primitív gyök volta miatt nem állhat fenn, az esetben tehát a fenti definíció értelmetlen.
Ezután ténylegesen elkezdhetjük az 1'. Tétel bizonyítását. Egyszerűség kedvéért az Fm rögzített Fermat-prímet ezentúl p-vel, az Sp(n,k) összeget pedig S(n,k)-val jelöljük.
Ezek alapján egy valós számot megszerkeszthetőnek fogunk hívni, ha előállítható racionális számokból az alapműveletek és a négyzetgyökvonás véges sokszori alkalmazásával. Könnyen látható, hogy S(1,1)=-1 (nyilván megszerkeszthető), és a 3. Tétel alapján megszerkeszthető S(2,1) és S(2,-1) is. Világos továbbá, hogy S(ε)=ε+ε-1=S(p-12,1)=S(22m-1,1).
A továbbiakban x-re vonatkozó teljes indukcióval belátjuk, hogy S(2x,gtp-12x) minden nemnegatív t egészre megszerkeszthető (1x<2m).
Legyen 1x<2m és tegyük fel, hogy S(2x-1,gtp-12x-1) minden t0 egészre megszerkeszthető. Minden t-re kiszámítjuk S(2x,gtp-12x)-et. Itt a t=2x-hez és a t=2x-1-hez tartozó összegek S(2x,1), illetve S(2x,-1). Először ezeket határozzuk meg. Most nyilván azokat a ci+dj összegeket kell képezni, amelyekre cip-12x1 és djp-12x-1(p). Vegyünk egy olyan h-t, amelyre op(h)=p-12x-1. Ilyen h lézetik (g2x-1 és annak páratlan kitevőjű hatványai). Írjuk fel h első p-12x-1 hatványát, és legyen a k pozitív egész szerepe itt is ugyanaz, mint ami a 3. Tétel bizonyításában volt. Könnyen ellenőrizhető az alábbi három állítás:
1. h páros hatványai adják a ci-ket és a páratlanok a dj-ket.
2. Ha a ci+dj összegek elkészítését ugyanúgy végezzük, ahogy azt a 3. Tétel bizonyításánál tettük, akkor mialatt a k 1-től p-12x+1-ig fut, mindegyik ci+dj-t pontosan egyszer kapjuk meg.
3. Rögzített k esetén azon ci+dj-k halmaza, amelyekre ci és dj ,,Ívtávolsága'' 2k-1 (lásd a 3. ábrát), a következő: {(h2k-1+1)hl1lp-12x-1}. Az utolsó állítás megfogalmazását pontossá tehetjük azáltal, hogy két elem ívtávolsága helyett azok h alapú indexei különbségének modp-12x-1 legkisebb abszolút értékű maradékának abszolút értékét szerepeltetjük. A szóban forgó ívtávolság nyilván ez utóbbinak egy szemléletes elnevezése.
Mivel 24k-2p-12x-1-2 és o(h)=p-12x-1, ezért (h2k-1+1,p)=1, tehát minden k-hoz van olyan α(k) pozitív egész, amelyre h2k-1+1gα(k)(p), amiből minden l-re [(h2k-1+1)hl]p-12x-1gα(k)p-12x-1(p) adódik. Ebből viszont az induktív feltevés figyelembevételével azt kapjuk, hogy a l=1p-12x-1ε[(h2k-1+1)hl] összeg mindegyik k esetén megszerkeszthető, tehát megszerkeszthető a k=1p-12x+1l=1p-12x-1ε[(h2k-1+1)hl]=S(2x,1)S(2x,-1) is. Tudjuk, hogy S(2x,1)+S(2x,-1)=s(2x-1,1), tehát a másodfokú egyenlet gyökei és együtthatói összefüggéséből:
S(2x,±1)=12(s(2x-1,1)±s2(2x-1,1)-4S(2x,1)S(2x,-1)).

S(2x,1) és S(2x,-1) megszerkeszthetőségéhez már csak annyit kell belátnunk, hogy az iménti gyökjel alatt nemnegatív szám áll. Az induktív feltevés miatt egyrészt S(2x-1,1) valós, másrészt x<2m, aminek köszönhetően p-12x páros. Ennélfogva ap-1sx(-a)p-12x(p), mely szerint ha εa szerepel az S(sx,1) tagjai között, akkor kell, hogy a konjugáltja, ε-a is szerepeljen ugyanott, így megkaptuk, hogy S(2x,1) és S(2x,-1) valós. Tehát a fenti gyökjel alatti kifejezés értéke valóban nemnegatív, amivel S(2x,1) és S(2x,-1) megszerkeszthetőségét igazoltuk.
Megállapodásunk szerint S(2x,gtp-12x)=i=1p-q12xεai, ahol aip-12xgtp-12x(p). Az S(2x,1) definíciójában szereplő ci-kre pedig
cip-12x1(p),  amiből  (cigt)p-12xgtp-12x(p).

Mivel a ci-k páronként inkongruensek voltak, azért a cigt maradékok is páronként inkongruensek mod p, s így (6), valamint amiatt, hogy az ai-k száma megegyezik a ci-k számával, az ai-k mindegyike kongruens pontosan egy cigt-vel. Ebből viszont azt kapjuk, hogy S(2x,gtp-12x)=i=1p-12xεcigt. Ugyanezzel a gondolatmenettel az is belátható, hogy
S(2x,-gtp-12x)=j=1p-12xεdjgt,

ahol
djp-12x-1(p).

Így az S(2x,1)S(2x,-1)-re kapott eredmény felhasználásával:
S(2x,gtp-12x)S(2x,-gtp-12x)=k=1p-12x+1l=1p-12x-1εgt+α(k)hl.

Az indukciós feltevés szerint a
l=1p-12x-1εgt+α(k)hl=S(2x-1,g(t+α(k))p-12x-1)

összeg minden 1kp-12x+1 esetén megszerkeszthető, ezért megszerkeszthető az
S(2x,gtp-12x)S(2x,-gtp-12x)

is, továbbá ezen szorzat tényezőinek összege nyilván S(2x-1,gtp-12x-1), ami ugyancsak az indukciós feltevés miatt szintén megszerkeszthető. S(2x,gtp-12x) megszerkeszthetősége innen már ugyanúgy belátható, mint ahogy beláttuk az előzőekben S(2x,±1) megszerkeszthetőségét.
Igazoltuk, hogy minden 0x<2m és minden t nemnegatív egész esetén S(2x,gtp-12x) megszerkeszthető, ennélfogva megszerkeszthető S(22m-1,1)=2cos2πp is, amivel az 1'. Tétel, és ennek eredményeképpen az 1. Tétel bizonyítást nyert.10

Befejezésül,aleírtakelmélyítésecéljábólmegoldásrajavasoloknéhányfeladatot.
1.Számítsukki2cos2π17-etafentigondolatmenettel.(Eznemolyanhosszú.)
2.Bizonyítsukbe,hogy(2p) =  (-1)p2-18.
3.Igazoljuk,hogym>0eseténFmakkoréscsakakkorprím,ha3Fm-12   -1  (Fm).
4.Mutassukmegazelőzőkétfeladatfelhasználásával,hogyminden5-nélnagyobbFermat-prímneka3alegkisebbprimitívgyöke.
5.Adjukmegannakaszükségeséselégségesfeltételét,hogyapprímszámraSp(4,1) =  -1+p±2(p-p)4igazlegyen.
6.Midöntiel,hogyazelőzőfeladatbanszereplőegyenlőségben(p8k+1alakúprím)melyikelőjelérvényes?(Haezttudjuk,akkoraziskiderül,hogyaz5.-benlévőfeltételteljesüléseeseténmindigazSp(4,1) =  -1+p+2(p-p)4állfenn.)Nézzükmeg,hogyazSp(4,1)összeggelmiahelyzet,hap8k+5alakú.
Borsányi Ákos

7A cikk első része lapunk 1994/1. számában, (7‐16. oldal) jelent meg.

8Megjegyzendő, hogy a fenti (1) egyenlőségeknél a cj-k helyébe minden q esetén kvadratikus maradékok kerülnek. Ennek a bizonyítása azonban bonyolultabb és nem lesz rá szükségünk.

9Aztkelltehátbelátni,hogyhaβα= a,ahola,bZ,  αZ[ε],akkorαZ,hacsakaésbnem0.(A00oszthatóságpedignyilvánZ-benisfennáll.)Tudjuk,hogyεgyökeazf(x)=  j=0q-1xjpolinomnal.Azún.SchönemannEisenberg-kritériumszerintaj=0q-1   (x+1)j  =  j=0q-1   (qj+1)xjpolinomirreducibilisQfelett,aminyilvánekvivalensazfirreducibilitásával.Belátjuk,hogyεnemgyökeegyetlenegy(q-1)-nélalacsonyabbfokúracionálisegyütthatós(0)polinomnaksem.Tegyükfel,hogyεgyökeegyq-1>n-edfokúpolinomnak.AQ[x]-belipolinomokkörébenalkalmazhatóazeuklideszialgoritmus,ennélfogvaf=gq1+r1; g=r1q2  +  r2;  r1=r2q3  +  r3,  ...,  aholgr q >  gr r1  >  gr r2  >  ....Ezutóbbi2-nélnagyobbegészekszigorúancsökkenősorozata,ezértelégnagyk-rerk+1=0.Mivelεgyökef-nekésg-nek,gyökerk-nakis,aholrkazutolsónemazonosannullamaradék.Ezértgr rk1,ugyanakkorrk-1  =  rkqk+1,amibőllátható,hogyrk   fésrk   g.Innengr rk   gr g <  gr f,amifirreducubilitásánakellentmond.
Legyenezekutánα=  j=0q-2ajεj,Ekkor0=bα-a=ba0-a+ba1ε+...+baq-2εq-2,tehátεgyökeegylegfeljebb(q-2)-edfokúpolinomnak,amiazelőbbiekszerintcsaka0-polinomlehet,amibőlα=  a0   Z,vagyiskészenvagyunk.

10Ha valaki egy konkrét p Fermat-prím esetén meg akarja határozni az itt megadott módon 2cos2πp-t, akkor minden lépésnél tudnia kell, hogy a ,,megoldóképletben'' a gyökjel előtti előjelek közül melyik érvényes. Ez viszont az adott esetben mindig megállapítható.